ႏုိင္ငံဆူပူထႂကြေအာင္လႈံ့ေဆာ္မူႏွင့္ တရားစြဲဆုိခံထားရေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကဖုိ႔ ဖိလစ္ပုိင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေတာင္းဆုိျခင္း

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ႀကိး

ႏုိင္ငံဆူပူထႂကြေအာင္လႈံ့ေဆာ္မူႏွင့္ တရားစြဲဆုိခံထားရေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကဖုိ႔ ဖိလစ္ပုိင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေတာင္းဆုိျခင္း
ၾသဂုတ္လ ၅၊ ၂၀၁၉

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပသနာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ေျဖ႐ွင္းမူ႔နည္းလမ္း (လူအသက္ကုိ လက္လြတ္စပယ္ သတ္ျဖတ္ေနမူ႔) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘားထားမတုိက္ဆုိင္သည္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအၾကားတြင္ တင္းမာမူ႔မ်ား ႐ွိေနပါသည္။

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ရဲဌာနခ်ဳပ္မွ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး ၄ ပါး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၃ ပါး၊ ကုိရင္တစ္ပါး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုသမၼတ ႏွင့္ အတုိက္ခံပါတီဝင္ ၃၅ ေယာက္တူိ႔အား အသေရဖ်က္မူ႔၊ ႏုိင္ငံဆူပူထႂကြေအာင္လႈံ့ေဆာ္မူ၊ တရားစီရင္ေရးကုိ ေႏွာက္ယွက္မူ႔ စသည့္ စြဲခ်က္မ်ား ျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားေၾကာင္း၊ ျပစ္မူ႔ထင္႐ွားပါက ေထာင္က်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ၾကထားပါသည္။ 

 ႏုိင္ငံဆူပူထႂကြေအာင္လႈံ့ေဆာ္မူႏွင့္ အျခားေသာ စြဲးဆုိခ်က္မ်ား ျဖင့္ တရားစြဲးခံထားရေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွာ
- Bishop Honesto Ongtioco (Cubao Diocese)
- Bishop Pablo Virgilio David (Kalookan Diocese)
- Retired Bishop Teodoro Bacani Jr. (Novaliches Diocese)
- Archbishop Socrates Villegas (Lingayen-Dagupan Diocese)
ယင္းကဲ့သုိ႔ စြဲဆုိခံထားရမူအေပၚ လုံးဝနားမလည္ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ရေၾကာင္း ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ႀကီး Valles မွ ဆုေတာင္ေပးၾကဖုိေတာင္းဆုိျခင္းတြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

သုိေသာ္လည္း ဥပေဒလုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္မ်ားမွာ စတင္မူ႔မျပဳလုပ္ရေသေၾကာင္း၊ သုိေသာ္လည္း က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိမူ႔ျပဳလုပ္ရေတာင္ဆုိခံထားရေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒေရးရာဌာနမွ တရာစြဲးဆုိခ်က္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ႀကိးမွ အတူတကြ စည္းလုံးျခင္း၌ ဆုေတာင္းေပးၾကဖုိ႔၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သူေတာ္စင္ဂုိဏ္းဝင္မ်ား၊ ယုံၾကည္သူဘာသာဝင္အေပါင္း အတူတကြဆုေတာင္းျခင္း၌ ပါဝင္ၾကဖုိ႔ကုိလည္း ဖိတ္ေခၚထားပါသည္။

မနီလာျမဳိ့ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ တာ့ကေလ မွလည္း ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အတြက္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကဖုိ႔ကုိလည္း တနဂၤေႏြေန႔ ေမစာၦးတရား ေဟားၾကားျခင္းတြင္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။

UCANEWS/CBCPNEWS တုိ႔မွ သတင္းကုိ Vatican News မွ ေကာက္ႏုပ္ေဖာ္ျပပါသည္။

By Kyi Maung
Photo credit to Vatican News, UCANEWS/CBCPNEWS

https://bit.ly/2GOLCHb

Add new comment

7 + 1 =