ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး သတ္ျဖတ္မီး႐ႈိ့ခံရျခင္း

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒဗစ္တန္ကုိ

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး သတ္ျဖတ္မီး႐ႈိ့ခံရျခင္း
ၾသဂုတ္လ ၃၁၊ ၂၀၁၉

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏုိင္ငံ ဂ်ာလင္းဂုိသာသနာ မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒဗစ္တန္ကုိ သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေနက ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ႏွင့္ ကင္မရြန္း နစ္ ႏုိင္ငံ နယ္စပ္အနီး ခရီးသြားေနစဥ္ တုိက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး ဘုန္ေတာ္ႀကီး အေလာင္းကုိ မီး႐ႈိဖ်က္စီးခဲ့ၾကပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒဗစ္တန္ကုိ သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေနက တစ္ ႏွင့္ ဂ်ာကုန္ လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကားျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပသနာကုိ ႏိုင္ငံသားဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစည္းအေဝျပဳလုပ္ ေဆြးေႏြးရန္ သြားေရာက္စဥ္ အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ငါတုိ႔ေတြ အခုျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ လူမ်ဳိးစုျပသနာမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ႐ွိဖုိ႔ ေဟာေျပာေနၾကတယ္၊ ျဖစ္ႏုိင္ေသာနည္လမ္းေတြ သုံးၿပီး စားပြဲမွာ ေဆြးေႏြတုိင္ပင္ၾကဖုိ႔ၾကဳိးစားေနခ်ိန္မွာ ဒီလုိအျဖစ္အပ်က္ သတင္းၾကားၾကာျခင္း အတြက္ အံၾသဝမ္းနည္းရေၾကာင္း၊ သာသနာမွလည္း ဘုန္ေတာ္ႀကီးအတြက္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးၾကရေၾကာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သတ္ခံရသည္ အေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းမ်ား ျဖင့္သာတုန္႔ျပန္ၾကဖုိ႔ ဂ်ာလင္းဂုိသာသနာပုိင္ဆရာေတာ္ ခ်ာစ္ ဟန္မာဝါ မွ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအတြက္ သင္ေလွ်ာ္ေသာ စ်ားပနအခန္းအနားျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ ပုိမုိဆုိးဝါးသည္ အေျခအေနမ်ားသာျဖစ္ေပၚေစမည့္ လက္တုန္ျပန္ျခင္းမ်ဳိး၊ မည္သူကုိယ္မွ် လက္စာေျခ တုန္ျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမွေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။

တစ္ပ္ ျပည္သူစစ္မ်ားမွ သတ္ျဖတ္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တာရာဘာ ေဒသ အႀကီးအကဲ ႐ွီဘန္ တီကာရီမွ ေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Credit to CBCP News
https://bit.ly/2jR1Ebj

Add new comment

2 + 3 =