၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာအရ ကမာၻေပၚတြင္ ၂၁၅ သန္းေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ ခံေနရျခင္း

အီရတ္ႏုိင္ငံ႐ွိ ခရစ္ယာန္မ်ား တရားနာျခင္း

၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာအရ ကမာၻေပၚတြင္ ၂၁၅ သန္းေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ ခံေနရျခင္း
ဇူလုိင္လ ၁၆၊ ၂၀၁၉

၂၀၁၈ အစီရင္ခံစာအရ ကမာၻေပၚတြင္ ၂၁၅ သန္းေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ ခံေနရျခင္း၊ ပ်မ္းမွ် တစ္လလွ်င္ ခရစ္ယာန္ ၂၅၀ ဦး သတ္ခံေနရေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကေလးသူငယ္မ်ား ခုခံကာကြယ္ႏုိင္စြမ္း မ႐ိွသူမ်ားမွာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမူ႔မ်ားခံစားေနရေၾကာင္း UK ႏုိင္ငံ မွ အဂၤလီကန္ ဆရာေတာ္ Philip Mounstephen ျပင္ဆင္ေသာ အစီရင္ခံစာ ကုိ ဗာတီကန္တြင္ တနလၤာေန႔က တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ယင္းတင္ျပျခင္းအခမ္​းအနားတြင္ ဘာသာေရးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံယူၿပီး လြဲမွားေသာ အယူအဆမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးေသာ အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားေၾကာင့္၊ မိမိႏွင့္ယုံၾကည္မွူ႔မတူေသာေၾကာင့္ သူတပါးအသက္ကုိသတ္ျဖတ္ျခင္း စသည့္လြဲမွာေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔အလုိက္ ဦးေဆာင္ၿပီး သတ္ျဖတ္ေနၾကမွူ႔မ်ား ေၾကာင့္ အလြန္ အင္မတန္ဝမ္းနည္းရေၾကာင္း၊

ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ အေျခခံၾကေသာ လူသားတုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မူ႔ွကုိ ပိတ္ပင္ေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစီရင္ခံစာတြင္ အေ႐ွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသ၊ အာဖရိက ႏွင့္ အာ႐ွ တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အရာမ်ားကုိ အဓိကထားတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တကယ္တန္းတြင္ ဖြံ့ျဖဳိးၿပီး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း မိသားစုအတြင္၊ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မူ႔ွ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရမူမ်ား ႐ွိေနေၾကာင္း၊ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ထိခုိက္နာက်င္ေအာင္ျပဳမူမူ႔ွမ်ား နည္းပါးေသာ္လည္း လူတစ္ေယာက္၏လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္မွူ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခြင့္မရျခင္း၊ ကုိယ္ရဲ႕ဘာသာတရားကုိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္မရျခင္း ခြင္ျ့ပဳမခံရျခင္းမ်ား ႐ွိေနေၾကာင္း ဗာတီကန္ႏုိင္ငံ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး လက္ေထာက္အတြင္းေရးမႈ့ Msgr. Antoine Camilleri မွ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္သည္ လူတ့ုိဂုဏ္သိကၡာ၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားေကာင္းၾကဳိးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင္ကုိ ျမႇင္တင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိလည္း ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credit to Vatican News

https://bit.ly/2XKcPoZ

Add new comment

7 + 8 =