၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းအရ ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံတြင္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အား အခြန္ေပးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ဦးေရ ႏွစ္သိန္း ေက်ာ္ ဆုံး႐ုွံး

ေသာၾကာေန႔ႀကီး အခန္းအနား ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းအရ ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံတြင္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အား အခြန္ေပးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ဦးေရ ႏွစ္သိန္း ေက်ာ္ ဆုံး႐ုွံး
ဇူလုိင္လ ၂၀၊ ၂၀၁၉

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ အစဥ္အလာအရ ဘာသာဝင္တုိ႔သည္ အသင္းေတာ္ကုိ အခြန္ေပးေဆာင္ရၿပီး ယင္းရ႐ွိေသာ အခြန္အခ မ်ားအားျဖင့္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ကုိ ႀကီးမားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ သန္ေခါင္စရင္းအရ လူဦးေရ ၈၃ သန္း႐ွိသည့္အနက္ ၅၃.၂ ရာခုိင္ ႏုွန္းေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အသင္းေတာ္မ်ားကုိ အခြန္ေပးေဆာင္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းအရ ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံတြင္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ ႏွင့္ ဂုိဏ္ခြဲ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔.ဝင္ ေလးသိန္း သုံးေသာင္း ေက်ာ္ ဆုံး႐ုံွးရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းအရ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အား အခြန္ေပးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၁၆၀၇၈ ေယာက္ ဆုံး႐ုံွးရေၾကာင္း ၂၃ သန္းေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ အသင္းေတာ္ကုိ အခြန္ဆက္လက္ ေပးေဆာင္ေနေသာ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ဂုိဏ္ခြဲ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၂၀၀၀၀ ဆုံး႐ွုံးရေၾကာင္း ယင္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ဆုံး႐ုံွးရမူ႔ေၾကာင့္ အခြန္ေပးေဆာင္မူ႔ ၉ ရာခုိင္ႏွုန္း ထိက်ဆင္းသြားရေၾကာင္း ဂ်ာမနီ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားေကာင္းစည္ အဖြဲ႔တုိ႔မွ ၿပီခဲ့ေသာ ေသာၾကာေနက ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

အဖြဲ႔ဝင္ အေယာက္တုိင္း ဆုံး႐ုံွးရမူမွာ အသင္းေတာ္ကုိ ထိခုိက္နာက်င္ေစပါတယ္၊၊ သုိ႔​ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္လူတုိ႔သည္ အရင္ေခတ္ကကဲ့သုိ႔မဟုတ္ၾကေတာ့ပဲ သူတုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္မူ႔ွျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လာၾကေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ေနမူ႔မ်ားကုိ လူေတြပုိမုိနာလည္ေအာင္း႐ွင္းျပဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ဂ်ာမနီ ခရစ္ယာန္မ်ား ေကာင္းစည္ ဥကၠ႒ Heinrich Bedford-Strohm မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ႐ွိ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္ခြဲမ်ား တြင္ အသင္းေတာ္ကုိ အခြန္ေပးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ မိမိ ဆႏၵ အေလွ်ာက္ ရပ္ကြက္တရား႐ုံး သုိ႔မဟုတ္ အစုိးရဌာန တစ္ခုတြင္ မိမိကုိကုိယ္ကုိယ္ အဖြဲ႔ဝင္ အျဖစ္ ပါဝင္ႏုိင္သလုိ၊ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ လည္း လြတ္လပ္စြာ ႏွုတ္ထြက္ခြင့္႐ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္ဆုံး႐ွုံးေနမည္ဆုိလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၆၀ တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ တဝက္သာက်န္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိလည္း ေထာက္ျပေဖာ္ျပထားပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credit to Vatican News

https://bit.ly/2JUu7WC

Add new comment

6 + 1 =