ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႕အျပား ကက္သလစ္သာသနာအတြငး္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကျခင္းသတင္း ။

ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႕အျပား ကက္သလစ္သာသနာအတြငး္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကျခင္းသတင္း ။

ဇူလိုင္ (၆) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တုိင္း ၊ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၌ ကရုဏာလူမႈစည္းလံုးညီညြတ္ေရးမွ ႀကီးမႈး၍ သစ္ပင္စုိက္ခဲ့ျခင္း၊
ဇူလိုင္ (၆) ရက္ အင္းစိန္ ၊ စိန္ပီတာ စိန္ေပါလ္ ဘုရားေက်ာင္း၌ ကူညီရိုင္းပင္းျမန္မာေဖာင္ေဒး၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ကူညီရိုင္းပင္းျမန္မာ

ရန္ကုန္လူငယ္မ်ားမွ ပတ္၀န္းက်င္ ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္း ၊
ဇြန္လ​(၂၂) ရက္ေန႔က ေတာင္ႀကီး SAG ႏွင့္ မားဂ်(စ္)ျမန္မာလူငယ္မ်ားမွ ဟုိပုံး၌ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္း ၊မ်ား သတင္း ။
News - Pinky
Photo Credit :Magis Myanmar fb Page / Ei Mon Myint Maung

Add new comment

5 + 1 =