ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကက္သလစ္သာသနာအသီးသီး၌လူငယ္သင္တန္း မ်ားျပဳလုပ္ၾကျခင္းသတင္း ။

မန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကက္သလစ္သာသနာအသီးသီး၌လူငယ္သင္တန္း မ်ားျပဳလုပ္ၾကျခင္းသတင္း ။

ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၊ မႏၱေလးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ၊ေတာင္ငူသာသနာ၊က်ိဳင္းတံုသာသနာ၊လား႐ိႈးသာသနာ၊

 

ေႏြရာသီလူငယ္သင္တန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းမွာ လူငယ္မ်ား ပိုမိုစည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး

ဘာသာေရး ဆုိင္ရာအသိအျမင္မ်ား ပိုမို တိုးပြားလာေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္   လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။

 

Add new comment

3 + 8 =