ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္း အဆုံးသတ္​္ ရပ္တန္​႔ေပးရန္ ျမန္မာကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေတာင္းဆုိ

ဧရာဝတီျမစ္

ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္း အဆုံးသတ္​္ ရပ္တန္​႔ေပးရန္ ျမန္မာကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေတာင္းဆုိ
ဇြန္လ ၁၂၊ ၂၀၁၉
(ဗာတီကန္ သတင္းဌာနမွ ေကာက္ႏုတ္​​ေဖာ္ျပပါသည္)

ျမန္မာကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားထု တစ္ရပ္လုံးကုိ ထိခုိက္ႏုိင္မည့္ ဧရာဝတီျမစ္ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေလးအနက္ထား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ဖက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဧရာဝတီျမစ္ ျမစ္ဖ်ားခံရာ ေဒသတြင္ ၆၄ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး လ်ွပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္ယူရန္ စီမံကိန္းကုိ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က စတင္ စီမံကိန္းခ် လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္မွ ရပ္တန္႔ထားရန္ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းစီမံ္ကိန္း ျပန္လည္ အသက္ဝင္ လုပ္ေဆာင္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ယင္းစီမံ္ကိန္းကုိ တရားဝင္အဆုံးသတ္​ရပ္တန္႔ေပးရန္ ျပန္လည္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ ကက္သလစ္သာသနာနယ္ ၁၆ ခုကုိကုိယ္စားျပဳေသာကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ နုိင္ငံေတာ္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆုံေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္းကုိ အေလးအနက္ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကဖုိ႔ အထူးေတာင္းဆုိပါသည္။

ကြၽႏ္​ုပ္တုိ႔ေတာင္းဆုိခ်က္က ကြၽႏု္​ပ္တို႔့ရဲ႕ မိခင္ ဧရာဝတီရဲ႕ ဘဝနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကြၽႏ္ုပ္တုူိ႔ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလုံး အက်ဳိးအတြက္ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္တယ္ ဟု ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ႀကီးမားသည့္ေရလႊမ္းမုိးမူ႔ွမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ ၾကာျမင့္စြာအျငင္းပြားေနသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ာစ္ဘုိ မွ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ စီမံကိန္း အဆုံးသတ္ေပးရန္ ေျပာဆုိထားေသာ အရာလည္းျဖစ္ပါသည္။

ဧရာဝတီျမစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏွလံုးသားတည္ရာ ဗဟုိအခ်က္အျခာကုိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းကာ သစ္ပင္ပန္းမာဏ္၊ သတၱဝါတုိ႔ႏွင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသားမ်ားတုိ႔ အသက္ရွင္ လႈပ္ရွားရွင္သန္ႏုိင္ရန္ သဘာဝ ေရအရင္းအျမစ္ျဖင့္ အဟာရ ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား အတြက္မွာမူ ေရၾကည္တစ္လွည့္ ေရေနာက္တစ္ခါ စီးဆင္းလာေသာ ျမစ္ဧရာ၏ သမိုင္းေၾကာင္းသည္ ဝမ္းေျမာက္ရာႏွင့္ ေၾကကြဲရာတုိ႔ျဖင့္ ျပည့္လ်က္ရွိေသာ ကြ်ႏု္္ပ္တုိ႔၏ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ နီးစပ္စြာ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္ဟု ခံယူၾကပါသည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဧရာဝတီျမစ္ ၾကမ္းျပင္ေအာက္တြင္ ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ေၾကာရွိသည့္ အတြက္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာကုိ ဖိအားသက္ေရာက္မႈ မ်ားျပားေစၿပီး ႀကီးမားေသာ ငလ်ွင္ေဘး အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးကာ၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္ေျခတတိယ အဆုိးဆံုး အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကပါသည္။

ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံ္ကိန္း ပတ္ဝန္းက်င္႐ွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေနထုိင္သူ ၃၀၀၀ ခန့္အား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က အတင္းအဓမၼ ေရြ႔ွေျပာင္းထားေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပထားၿပီးထုိ႔အျပင္ ၎​ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္ ဆံုးရံႈးျခင္းႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အၾကပ္အတည္းတြင္းသုိ႔ တြန္းပုိ႔ၿပီး လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရြ႕ေျပာင္းမႈဟူေသာ ေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းသည့္ ကပ္ေဘးႀကီးကုိ ဖိတ္ေခၚသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈမွ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မေျပာပေလာက္ေသာ ပမာဏာသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခါ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္း မေရရာ ေဝးကြာေသာ အိမ္မတ္ပမာ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာကပင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေမတၱာေရၾကည္ ဆာငတ္ေနသည့္ ျပည္ျမန္မာ အတြက္ ဧရာဝတီျမစ္ေရၾကည္သည္ အစဥ္ထာဝရ ေပါၾကြယ္ဝစြာ စီးဆင္းေနသင့္ပါသည္။

https://bit.ly/2XJfTgU

https://bit.ly/2Id9022

#vatican, #myanmar, #myitsone, #peterkm,
Photo credits to CBCM
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

14 + 5 =