ျပန္လည္သင့္ျမတ္ဖုိ႔ အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမူ႔ွနွင့္ ဝန္ခံျခင္း အေပၚမွာ အေျခတည္ရမယ္

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ဖုိ႔ အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမူ႔ွနွင့္ ဝန္ခံျခင္း အေပၚမွာ အေျခတည္ရမယ္
ဇူလုိင္လ ၁၁၊ ၂၀၁၉

၁၉၉၅ ခု ႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၁ ေန႔က ေဘာစနီးယာ - ဟာေဇကုိဗီနာ (Bosnia-Herzegovina) ႏုိင္ငံ စေရေဘနီစာ (Srebrenica) ျမဳိ့ေလးတြင္ မြတ္စလင္ လူငယ္ေလးမ်ားအပါအဝင္ အမ်ဳိးသား ၈၀၀၀ ေက်ာ္ ေဘာစနီးယား ဆပ္ (Bosnia-Serb) စစ္သည္မ်ား၏ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ
မြတ္စလင္ အသုိင္းအဝန္းအတြက္ ကံဆိုးမုိးေမွာင္ၾကခဲ့ေသာ အမွတ္တရေန႔တေန႔ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ခံစားေနရေသာ အသုိင္းအဝန္းအား တည္ၿငိမ္စြာ ထိမ္းခ်ဳပ္ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ ေလးစားစရာေကာင္းသည့္ မြတ္စလင္တုိ႔၏ ဝိညာဥ္ေရး ဖခင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသူမွာ ေဘာစနီးယာ ႏုိင္ငံ Visoko ျမဳိ့တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ Mustafa Ceric (Grand Mufti) ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က သူသည္ ေဘာစနီးယာ ႐ွိ မြတ္စလင္အသုိင္းအဝန္း၏ ဝိညာဥ္ေရး ဖခင္အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ရသူျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အသက္အရြယ္အရ ေဘာစနီးယား ႐ွိ မြတ္စလင္တုိ႔၏ ႐ုိေသးေလးစားရေသာ ဝိညာဥ္ေရးဖခင္တာဝန္မွ အနားယူခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ စုကုိလက္ခံရန္ ေရာမျမဳိ့သုိ႔ေရာက္႐ွိေနပါသည္။

ဗာတီကန္ ေရဒီယုိ ႏွင့္ ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္းတြင္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း ရ႐ွိရန္ မိမိအျပစ္အမွားဝန္ခံျခင္း၊ တရားမွ်မႈ ႏွင့္ အမွန္တရားတုိ႔အေပၚ အေျခခံဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျပစ္မွူ႔က်ဴးလြန္သူမ်ား ခြင့္လွြတ္ျခင္းရ႐ွိရန္ လာေရာက္ ေတာင္ပန္မွူ႔လုိအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေနာက္ေနာင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ အျပစ္မ်ဳိး ဆက္လက္မျပဳေတာ့ေၾကာင္း။ ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ခုံ႐ုံးမွ ျပစ္မူွက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူမ်ားကုိ အျပစ္စီရင္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔ျပဳခဲ့တဲ့အျပစ္ကုိ ဖုံးကြယ္ဖုိ႔က်ဳိးစားေနမူမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမိန္အရ ျပဳလုပ္ၾကရသူမ်ားမွာ အျပစ္မ႐ွိေသာ္လည္း အမိန္႔ေပးေစခုိင္းသူမ်ား သူတုိ႔၏ လုပ္ရပ္အေပၚ တာဝန္ယူမူ႔ တာဝန္ခံမူ႔မ်ား႐ွိၿပီး ေတာင္ပန္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။
ဗာတီကန္ သတင္းဌာနမွ ေကာက္ႏုပ္ေဖာ္ျပပါသည္။
By Kyi Maung

https://bit.ly/2GaDGzs
Photo credit to vatican news.

Add new comment

9 + 2 =