ေျမာက္ကုိရီးယာ ႏုိင္ငံ သမၼတ Kim Jong-un ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သမၼတ Donald Trump တုိ႔၏ ေတြ႔ဆုံျခင္းသည္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း အေလ့အထ၏ စံနမူနာအျဖစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ေျပာၾကား

ေျမာက္ကုိရီးယာ ႏုိင္ငံ သမၼတ Kim Jong-un ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သမၼတ Donald Trump

ေျမာက္ကုိရီးယာ ႏုိင္ငံ သမၼတ Kim Jong-un ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သမၼတ Donald Trump တုိ႔၏ ေတြ႔ဆုံျခင္းသည္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း အေလ့အထ၏ စံနမူနာအျဖစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ေျပာၾကား
ဇြန္လ ၃၀၊ ၂၀၁၉

ကုိရီးယားကြၽန္ဆြယ္ အေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယာ ႏုိင္ငံ သမၼတ Kim Jong-un ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သမၼတ Donald Trump တုိ႔၏ သမုိင္းဝင္ေတြ႔ဆုံျခင္း အေၾကာင္းကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ယင္းေတြ႔ဆုံျခင္းသည္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း အေလ့အထ၏ စံနမူနာျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။

ကုိရီးယားကြၽန္ဆြယ္ အေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယာ ႏုိင္ငံ သမၼတ Kim Jong-un ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သမၼတ Donald Trump တုိ႔၏ သမုိင္းဝင္ေတြ႔ဆုံျခင္းကုိ ေျမာက္ကုိရီးယာ ႏွင့္ ေတာင္းကုိရီးယား စစ္မဲ့ဇုံ တြင္ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သမၼတမ်ား လက္ဆြဲႏွုတ္ဆက္ၾကၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယာ နယ္စပ္စည္းမ်ဥ္​းကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ပထမ ဦးဆုံး အေမရိကန္သမၼတ ေျမာက္ကုိရီးယာ ႏုိင္ငံသုိ႔ သမုိင္းဝင္ေရာက္႐ွိျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံဖက္တြင္႐ွိေသာ လြတ္လပ္ျခင္း အိမ္ ဟုအမည္ရေသာ freedom house တြင္ တစ္နာရီၾကာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေတာင္ကုိရီးယား သမၼတ Moon Jae-in လည္း အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္ေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အတူ႐ွိေနခဲ့ပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ထူးျခားသည့္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆုံျခင္းမွ ေ႐ွ႕အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကုိရီးယား ကြၽန္ဆြယ္အေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာမက တစ္ကမာၻလုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကဖုိ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာ ႏွင့္အတူ ႏုွတ္ဆက္စာတစ္ေစာင္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္မွ ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-06/pope-francis-angelus-korea-culture-encounter-trump-kim.html

#pope, #america, #northkoria, #peterkm,
Photo credits to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

6 + 0 =