ေဟတီ ႏုိင္ငံ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ဆုေတာင္းျခင္း ႏွင့္ ဖူးေမွ်ာ္ကုိးကြယ္ျခင္း ႏွစ္အျဖစ္ေၾကျငာျခင္း

ေဟတီ ႏုိင္ငံ ယုိယြင္းပ်က္စီေနေသာ ႏုိင္ငံအေျခအေနေ

ေဟတီ ႏုိင္ငံ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ဆုေတာင္းျခင္း ႏွင့္ ဖူးေမွ်ာ္ကုိးကြယ္ျခင္း ႏွစ္အျဖစ္ေၾကျငာျခင္း

  ဇြန္လ ၁၂၊ ၂၀၁၉

လဒ္စားမူွမ်ားျဖင့္ ဆြဲစုိခံထားရသည့္နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဂ်ဳိဗီနယ္ မုိရီစီ ကုိ ထုတ္​ပယ္​ရန္ၾကဳိးပမ္​းမူ႔ွမ်ား ျဖင့္ ႏုိင္ငံတဝွမ္း ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မွူ႔မ်ားေၾကာင့္ ဘာသာေရးဖက္မွ ယင္းအေျခအေနမ်ားကုိ တက္​ႏုိင္သမွ် ေလွ်ာခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ဆုေတာင္းျခင္း ႏွင့္ ဖူးေမွ်ာ္ကုိးကြယ္ျခင္း ႏွစ္အျဖစ္၂၀၂၀ ခုႏွစ္ထိ ေၾကျငာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယုိယြင္းပ်က္စီေနေသာ ႏုိင္ငံအေျခအေနေၾကာင့္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေအာ္ဟစ္သံကုိ ဘုရားသခင္ နားေညာင္းေတာ္မူသည္ကုိ ျပည့္ဝေသာ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ဦေဆာင္ၿပီး သာသနာနယ္ အသီးသီး ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ နုိင္ငံသားတုိ႔ေမ်ွာ္လင့္ေနေသာ ျပည့္ဝ​ေသာလုံျခဳဳံၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေပၚလာေရး ဘုရားသခင္၏ ကူညီေစာင္မမွူ႔ကုိ ေတာင္းေလ်ွာက္ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ယင္းအၾကမ္းဖက္ေျဖ႐ွင္းမူ႔ွမ်ားေၾကာင့္ ၿပီခဲ့ေသာ သုံလအတြင္း ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူ ၂၄၀ ေက်ာ္ထိ႐ွိလာေၾကာင္း အခ်ဳိ့မွာ စုိးရိမ္ရေသာ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

By Kyi Maung

https://bit.ly/2LShMF5

Photo credit to Vatican News

Add new comment

4 + 8 =