ေတာင္ဆူဒန္ ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရက္သတၱပတ္တာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္း ကုိ ေရာမျမဳိ့တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ႏွင့္ ေတာင္ဆူဒန္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေတာင္ဆူဒန္ ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရက္သတၱပတ္တာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္း ကုိ ေရာမျမဳိ့တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း
ဇူလုိင္ ၂၇၊ ၂၀၁၉

စန္အီဂ်ီဒီ႐ုိ အဖြဲ႔အစည္း၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေတာင္ဆူဒန္ ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏွင့္ ေတြ႕ၾကဳံရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရးျပသနာမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံေျဖ႐ွင္းႏုိင္ရန္ ရက္သတၱပတ္တာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္း ကုိ ေရာမျမဳိ့တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၈ ႏွစ္က မွ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံခဲ့ရေသာ ေကာ္တြန္မ္ ထံမွ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျဖစ္ေပၚထြက္လာေသာေတာင္ဆူဒန္ ႏုိင္ငံသစ္သည္ အနာဂတ္ေမ်ွာ္လင့္ ခ်က္မ်ားႀကီးမားခဲ့ေသာ္လည္း သိပ္ၾကာျမင့္စြာ မခံစားလုိက္ရပဲ ၂၀၁၃ ခု ႏွစ္မွ စတင္ကာ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ လူေပါင္း ေလး သိန္းေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး လူ ေလးသန္းခန္႔ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ႏွစ္သန္းေသာ ႏုိင္ငံသားတုိ႔မွာ အိမ္နီးျခင္း ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အစားအစာ ႏွင့္ ဘဝ လုံျခဳံေရးတုိ႔အတြက္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ေနၾကရေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ဂတိကဝတ္ မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေလးလည္ျဖစ္ပါသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္းစစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ လည္း ေတာင္ဆူဒန္ ႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလကေတြ႔ဆုံျခင္းတြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

မၾကာေသးမွီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္းတြင္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ဘုရားက လူေတြကုိ ၾကည့္ျမင္သကဲ့သုိ႔ လူသားမ်ားကုိ လူသားမ်ား အျဖစ္ႏွင့္သာ ျမင္ၾကဖုိ႔ လူမ်ဳိးမ်ား၊ မတူကြဲပ်ားမႈမ်ားကို မျမင္ၾကဖုိ႔၊ ထုိလူသားတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး၊ အတိတ္ ၏ ဆုိးဝါးေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္႐ႈ့ၾကၿပီး၊ စစ္ပြဲတုိင္းသည္ အ႐ွုံးကုိသာ ဦးတည္ေၾကာင္းကုိ သတိရၾကဖုိ႔ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

By Kyi Maung
Photo credtis to Vatican News

https://bit.ly/3194pVw

Add new comment

3 + 0 =