ေဆးေၾကာၿခင္းမဂၤလာရဲ့ အသီးအပြင့္မ်ား သင္တုိ ့ဘ၀ထဲ၌ ၿဖစ္ထြန္းပါေစ လုိ ့ပုပ္ဖရန္စစ္ ဆႏၵၿပဳ ၿမြက္ၾကား

ခရစ္ယာန္ အယူ၀ါဒရဲ့ ပထမရာစုနွစ္ အခ်ိန္တည္းကစၿပီး ေဆးေၾကာၿခင္း စကၠမင္တူး ခံယူခ်ိန္မွည အ၀တ္ၿဖဴသစ္ ကုိ ၀တ္ဆင္ၿခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ ့သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားအားၿဖင့္ သစ္လြင္တဲ့ ေၿပာင္းလဲၿခင္းအသက္တာ ရဲ့ သေကၤတ တစ္ခု ၿဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။  သံေပါလုက ေကာ္ေလာ္သဲၿမိဳ ့သားတုိ ့ထံေရးစာထဲမွာ ေရွးဦးယုံၾကည္သူေတြကုိ ကြ်နု္ပ္တုိ ့ဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ ့လႊမ္းၿခံဳၿခင္းခံရတယ္ဆုိရင္ ၾကင္နာသနားၿခင္း၊ ကုိယ္ခ်င္းစာတရား နွိမ့္ခ်ၿခင္း သိမ္ေမႊ ့ၿခင္းနဲ ့စိတ္ရွည္ၿခင္း ပါရမီတုိ ့နဲ ့တည္ရွိၿပီး ဘုရားရွင္လုိပဲ တစ္ဦးနဲ ့တစ္ဦး သည္းညွဥ္းခံၿပီး ခြင့္လႊတ္ၾကပါ။ အဲ့ဒါေတြ အားလုံးရဲ့ အထက္မွာ ေတာ့ ၿပည့္၀တဲ့ စည္းလုံးၿခင္းကုိ ေပးတဲ့ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ ရွိၾကပါလုိ ့ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ေဆးေၾကာၿခင္းခံယူစဥ္မွာ ပါစကား ဖေယာင္းတုိင္မီးကေန ကူးယူထားတဲ့ ဖေယာင္းတုိင္ကုိ ခ့ယူရၿပီး ရဟန္းက ခရစ္ေတာ္ရဲ့ အလင္းကုိ လက္ခံရယူပါလုိ ့ ေၿပာၾကားၿခင္းဟာ ကြ်န္ုပ္တုိ ့ဟာ အလင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပးေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နတ္ဆုိးရဲ့ အရိပ္တေစၦ ေၿခာက္လွန္ ့မႈနဲ ့ ေသၿခင္းကုိ ေအာင္ၿမင္ခဲ့တဲ့ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ အလင္းကုိ ခံယူၾကဘုိ ့ေခၚေ၀ၚခံရတာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ပါစကား ဖေယာင္းတုိင္ဟာ ဖေယာင္းတုိင္ တစ္တုိင္ၿခင္းဆီကုိ အလင္းကူးေပးသလုိ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္တဲ့  သခင္ဘုရားရဲ့ ခ်စ္ၿခင္းဟာ ေဆးေၾကာၿခင္း ခံယူသူအားလုံးရဲ့ နွလုံးသားမွာ ေတာက္ေလာင္ကြ်မ္းမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ပထမရာစုႏွစ္ ေတြမွာ ေဆးေၾကာၿခင္းကုိ လင္းေရာင္ၿဖာေသာ စကၠမင္တူးလုိ ့ လူသိမ်ားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ခရစ္ယာန္တုိ ့ရဲ့  ဆင့္ဆုိခံရတဲ့ တာ၀န္ၿဖစ္ၿပီး အလင္းရဲ့ သားသမီးမ်ားအၿဖစ္ ယုံၾကည္ၿခင္းမွာ တည္ၾကည္ရပါမယ္။ ဒီဆီမီးေလာင္ဆာဟာ ေတာက္ေလာင္ေနဘုိ ့ မိဘနဲ ့ေခါင္းကုိင္မိဘတုိ ့ဟာ အားၿဖည့္ ကာကြယ္ေပးဘုိ ့ မိဘနဲ ့ေခါင္းကုိ မိဘတုိ ့ရဲ့ ၀တၱရားတစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ အသိပညာေပးၿခင္းဆုိတာ သူတုိ ့အတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ့ လမး္စဥ္ကုိ ၿဖည္းၿဖည္းၿခင္း သိၿမင္လာၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ုပ္တုိ ့အတြင္းထဲမွာ ရွိတဲ့ ခရစၦတူးရဲ့ အလင္းေတာ္ဟာ ကြ်န္ုပ္တုိ ့ရဲ့ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ေတြ လမ္းၿပၿပီး ဘုရားရွင္နဲ ့ အတူၿဖတ္သန္းၿပီး ေတြ ့ဆုံၾကတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရဲ့ အလင္းေတာ္ကုိယ္တုိင္ အရာအားလုံးကုိ အလင္းေပးတဲ့ အခါ ညဆုိတာ မရွိ မီးအိမ္ဆုိတာ မလုိတဲ့ ေန ့ရက္သာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေဆးေၾကာၿခင္းမွာ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ေမတၱာနဲ ့အဆုံးသတ္ၿပိီး ေဆးေၾကာၿခင္း ခံယူသူေတြဟာ သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားနဲ ့ၿပည့္၀ေနစဥ္မွာ ဘုရားကုိ ဖခင္အၿဖစ္ ေခၚေ၀ၚဘုိ ့ အသိညဏ္ကုိ ရရွိၾကပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ အရွင္သူၿမတ္ ပုပ္ဖရန္စစ္က ရႊင္လန္း၀မ္းေၿမာက္ၾကပါလုိ ့ အဆုံးသတ္ရင္း သင္တုိ ့ႏွုလုံးသားထဲမွာ ေဆးေၾကာၿခင္းရဲ့ အသီးအပြင့္ ကုိ ဖူးပြင့္ ၾကပါလုိ ့ တုိက္တြန္းရင္း ဗုဒၶဟူးေန ့ လူထုပရိတ္သတ္နဲ ့ေတြ ့ဆုံၿခင္း နဲ ့ ဘုရားစကားပုိ ့ခ်ၿခင္း အစီအစဥ္ကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

RVA-Myanmar/Vatican News
Sr.Perpetua Nyein Nyein Loo, SJA (Cyprus)