ဥ႐ုေဂြး ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား မွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားေန႔ အမွတ္တရ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား

ေမလ ၁ ရက္ ေန႔မွာက်ေရာက္ေသာ ကမာၻအလုပ္သမားေန႔

ဥ႐ုေဂြး ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား မွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားေန႔ အမွတ္တရ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား
ေမလ ၁၊ ၂၀၁၉

ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားဖက္မွ အျမဲရပ္တည္ေပးခဲ့ၾကသလုိ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၉ ေမလ ၁ ရက္ ကမာၻအလုပ္သမားေန႔တြင္ ဥ႐ုေဂြး ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား မွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားေန႔ အမွတ္တရ ရပ္တည္ခ်က္မွာ သိသာထင္႐ွားခဲ့ပါသည္။ ႏွိမ့္ခ်ေသာ အလုပ္သမား သံဇူဇယ္ ပြဲေတာ္ေန႔ ေမလ ၁ ရက္ ေန႔မွာက်ေရာက္ေသာ ကမာၻအလုပ္သမားေန႔ အပတ္စဥ္ေတြ႔ဆုံေနၾက ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း လူထုေတြ႔ဆုံျခင္း ဘာသာတရားသင္ၾကားျခင္း အဆုံးပုိင္းတြင္ တကမာၻလုံး စီးပြားေရး အေျခအေနအရ အလုပ္အကုိင္႐ွာပါးေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရသူမ်ား၊ အလုပ္႐ွာမရႏုိင္သူမ်ား ႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ မ်ားအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ လည္း ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။

~အာဂ်င္တီးနား ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား
သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ လူေလာက အသက္တာ အခ်ိန္အမ်ားစုကုိ သူ၏ လက္သမားလုပ္၌သာ ကုန္ဆုံးေစခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္ ဒီအခ်က္ဟာ သမၼက်မ္းစာ က လူတစ္ေယာက္ရဲ႕လုပ္အား၊ လူ႔ခြန္အားစုိက္ထုတ္ေသာ အလုပ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္တယ္၊ လူလုပ္အားျဖင့္အလုပ္လုပ္ျခင္း ဟာ လူမူ႔ေလာက အေျခအေနေတြကုိ သဟဇာတ ျဖစ္ေစတယ္ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အားလုံုး အလုပ္လက္မဲ့ျပသနာကုိ တုိက္ဖ်က္ရမယ္ဟု အာဂ်င္းတီးနား မွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အလုပ္သမားမ်ားဖက္မွ ရပ္တည္ထုတ္ျပန္ေသာ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

~ဥ႐ုေဂြး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား
ဥ႐ုေဂြးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ကမာၻ့အလုပ္သမားေန႔တြင္ အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္မ်ားကုိ အေထာက္အပ့ံေပးေသာ အေျခအေနထက္၊ ဘဝလုံျခဳံမူ႔႐ွိေသာ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မ်ားကုိ အဓိကထား ႐ွာေဖြၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး မိသားစုဘဝမ်ားျမင့္တက္လာလွ်င္ အေယာက္တုိင္စီဘဝ တုိးတက္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔၊ အဖြဲ႔အစည္းႏုိင္ငံကုိလည္း ျမင့္တက္လာေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

~ ပုပ္ ဖရန္စစ္ (တြစ္တာ သတင္စကား)
နာဇရက္ျမဳိ့မွ ႏွိမ္ခ်ေသာ ႐ွင္ဂ်ဴိးဇက္ ကြၽႏ္ုပ္တိုကို သခင္ခရစ္ေတာ္စီသုိ႔လမ္းျပပါ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္သမားတုိ႔ခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ားကုိ ကူညီေပးပါ၊ အလုပ္႐ွာမရေသာသူမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားသူမ်ားအတြက္ ၾကာဝင္ကူညီဆုေတာင္းေပးပါ ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ မွ သူ၏ တြစ္တာ အေကာင့္ တြင္ ဆုေတာင္းစာေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-05/bishops-uruguay-argentina-labour-day.html

#argentina, #uruguay, #mayday #peterkm,
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 13 =