ဥေရာပ အနာဂတ္အေရး ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေဆြးေႏြး

ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ဥေရာပ အနာဂတ္အေရး ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေဆြးေႏြး
မတ္လ ၂၇၊ ၂၀၁၉

ႏွစ္လအၾကာတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဥေရာပ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီႏွင့္ ဥေရာပ တခြင္ ေတြ႔ၾကဳံေနရသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ဥေရာပတုိက္တစ္ခုလုံးေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကရန္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီျမဳိ့၌ ညီလာခံတစ္ခုကုိ မတ္လ ၂၅၊ ၂၆ ရက္တုိ႔တြင္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ Marseille ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ Georges Pontier, Munich ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ကာဒီနယ္ Reinhard Marx ႏွင့္ Bale ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ Felix Gmur တုိ႔မွ ဦးေဆာင္၍က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းညီလာခံတြင္ ႏုိင္ငံသုံးႏုိင္ငံမွ အၿငိမ္းစား ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တကၠသုိလ္ ပါေမာကၡမ်ား ႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမူမ်ား၊ ဥေရာပ အဖြဲ႔အစည္းမွ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ခြဲထြက္ျခင္းမေရရာမူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မူမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရး မညီမွ်မူ႔မ်ား စသည့္အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ မလုံေလာက္ေတာ့တဲ့အေျခအေန တစ္ခုကုိေရာက္႐ွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ဥေရာပတုိက္တစ္ခုလုံးေကာင္းက်ိဳးအတြက္ဟု အရင္က ဖြင္ဆုိခဲ့ေသာ အယူအဆကုိ ဥေရာပတစ္တုိက္လုံးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းအတြက္ ျပန္လည္အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုိရန္၊ အသစ္ေသာ အသက္တာတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္​။ ဥေရာပ တစ္တုိက္လုံး၏ ျပသနာကုိ ဥေရာပ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံတည္းႏွင့္ေျဖ႐ွင္း၍မရႏုိင္ပါ။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ ႏွင့္ ဥေရာပမွာ႐ွိေသာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး အတူတကြ ဆုေတာင္းေပးၾကဖုိ႔ မဲထည့္ျခင္းမွာပါဝင္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-03/bishops-france-germany-switzerland-european-common-good.html

#europe, #bishops, #future, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

8 + 1 =