အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ႏွင့္ မည့္သည့္အၾကမ္းဖက္အျပဳအမူ မ်ဳိးမဆုိ ဘာသာတရားယုံၾကည္မူႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနျခင္း

St. Sebastian's Church in Negombo, Sri Lanka, after the Easter Sunday terrorist attack on April 21, 2019. (Madusanka Siriwardana)

အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ႏွင့္ မည့္သည့္အၾကမ္းဖက္အျပဳအမူ မ်ဳိးမဆုိ ဘာသာတရားယုံၾကည္မူႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနျခင္း
ဇြန္လ ၂၅၊ ၂၀၁၉

ကမာၻကုလသမၼဂ အျမဲတမ္းအတြင္းဝင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ Bernardito Auza မွ ၂၁၀၉ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေနက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူေယာက္ ကုလသမၼဂ အစည္းအေဝးတြင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မူမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ႏွင့္ မည့္သည့္အၾကမ္းဖက္အျပဳအမူ မ်ဳိးမဆုိ ဘာသာတရားယုံၾကည္မူ ဆန္႔က်င္ေနျခင္း ႏွင့္ အတူတကြ အျပည့္အဝပါဝင္ျခင္းႏွင့္ စိတ္႐ွည္သည္းခံျခင္း အေလ့အထတုိ႔ကုိ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ဘုရား႐ွိခုိးဝတ္ျပဳရာေနရာက လူသတ္ခန္းမသဖြယ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ရသည့္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ တုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရမူကုိ ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတုိင္း႐ွိ တာဝန္႐ွိ အစုိးရမွ မိမိႏုိင္ငံသား အေရာက္တုိင္းစီ၏ ဘဝလုံျခဳံေရးကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ အတူတကြ အျပည့္အဝပါဝင္ျခင္းႏွင့္ စိတ္႐ွည္သည္းခံျခင္း အေလ့အထတုိ႔ကုိ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ေျကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

အတူတကြ အျပည့္အဝပါဝင္ျခင္းႏွင့္ စိတ္႐ွည္သည္းခံျခင္း အေလ့အထတုိ႔ကုိ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းသည္ မိမိတုိ႔ယုံၾကည္ျခင္း၊ ဘာသာတရား၊ လြတ္လပ္စြာေတြေခၚ ေဝဖန္ပုိင္းျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ကုိ ေတာင္႔တင္းခုိင္မာစြာ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ဘာသာ၊ သာသနာ႐ွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တျခားေသာ ဘာသာယုံၾကည္သူလူနည္းစုမ်ားအေပၚ တင္းၾကပ္သည့္ တာဆီးမူမ်ား စည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္​းသတ္မွတ္ထားမူမ်ားကုိ စိတ္မသက္သာစြာေတြျမင္ေနရေၾကာင္းကုိလည္း ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။
မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာတရားတစ္ခု အေပၚ အထူး စည္းမ်ဥ္​းဥပေဒမ်ားျပဌာန္​းေပးထားခဲ့လ်ွင္ေတာင္မွ အျခားဘာသတရားမ်ားအေပၚမွာလည္း ညီမွ်သည့္အခြင့္အေရးအျဖစ္ တႏုိင္ငံတည္းသားမ်ား သာတူညီမွ်ရသင့္သည့္အခြင့္အေရးအျဖစ္ ဘာသာတရားအေပၚမွာမဟုတ္ တရားမွ်တမူအေပၚအမွာ အေျခခံၿပီး ေပးသင့္ေၾကာင္း။ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ဘာသာေရးကုိ ခြဲျခားၿပီး ယင္းႏွစ္ခု၏ အကူအညီျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရး၊ လူမူ​ေရး၊ ဘာသာေရးေခါင္ေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္ ဘာသာတရားကုိ အသုံးျပဳၿပီး အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေမာင္းထုတ္ျခင္း၊ ဖိႏွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ျခင္း၊ တရားမွ်တာမူမ႐ွိဘဲ အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အမုန္းတရားပြားမ်ားေစျခင္းမ်ားကုိ ဆန္႔​က်င္႐ုွတ္ခ်ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ယာန္မုန္းတီးေရး၊ ဂ်ဴးမုန္းတီးေရး၊ အစၥလမ္ မုန္းတီးေရး စသည္ ဘာသာတရားမုန္းတီးမူ၀ါဒ မ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ၾကဖုိ႔ကုိလည္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ဘာသာတရားႏွီး​ေႏွာဖလွယ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္နာလည္မူ႔႐ွိစြာေဆြးေႏြးၾကျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမူမတူညီမူမ်ားကုိ နားလည္မူျဖ​င့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ဖလွယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားကုိ၊ စားသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္ကုိသာမက ႏွလုံးသားကုိပါ ပညာေပးၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ။

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2019-06/holy-see-un-auza-terrorism-religions-tolerance-inclusivity.html

#un, #vatican, #violence, #peterkm,
Photo credits to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 4 =