အိႏၵိယ ႏုိင္ငံဥပေဒျဖင့္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားခံရေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ဘဝ

အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ႐ွိ ခရစ္ယာန္ မ်ား သန္႔႐ွင္းေသာ ရက္သတၱပတ္ စီတန္းလွဲ႔လည္ျခင္း

အိႏၵိယ ႏုိင္ငံဥပေဒျဖင့္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားခံရေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ဘဝ
ၾသဂုတ္လ ၁၀၊ ၂၀၁၉

အိႏၵိယ ႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၅၀ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၀ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒသည္ ယေန႔ထက္ထိ ဒါလစ္ (Dalits) ခရစ္ယာန္မ်ား ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚဇတ္နိမ့္သူမ်ား အျဖစ္ ဖိႏွပ္ထားသည့္ ဥပေဒ ကုိ ဆန္က်င္သည့္ အေနျဖင့္ black day အမဲးေရာင္ေန့အျဖစ္ သတ္မွတ္ ဆန္က်င္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဟိႏၵဴ ဘာသာမွလြဲးၿပီး တျခားေသာဘာသာတရားကုိ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူတုိင္းသည္ ဇတ္နိမ့္၊ ဇတ္ျမင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားဟု သတ္မွတ္ခံရပါမည္ ဟု႔ ၁၉၅၀ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံဥပေဒ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္အမ်ားစု ေနထုိင္ေသာ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ တရားဥပေဒျဖင့္ လူနည္းစုဘာသာမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ထားမူ႔ကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ေထာက္ျပ အသိေပးျခင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဒါလစ္ ၏ အဓိပၸါယ္ မွာ နင္းျပား၊ ဖိႏွိပ္ခံ ႏွင့္ ဇတ္အနိမ့္ဆုံးသူမ်ား ဟု သတ္မွတ္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္အမ်ားစု ေနထုိင္ေသာ လူမူ႔အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ နိမ္က်သူမ်ား ကုိ ဟိႏၵဴ အသုိင္းအဝန္း၏ အပယ္ခံမ်ားအျဖစ္ ဥပေဒျပဳ သတ္မွတ္ထားမူမ်ား ႐ွိပါသည္။
အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ႐ွိ႔ လူဦးေရ သန္းတစ္ေထာင့္ သုံးရာေက်ာ္ ထည္းတြင္ ခရစ္ယာန္ ဦးေရ ၂. ၃ ရာခုိင္ႏုန္း ႐ွိပါသည္။ ဒါလစ္ အမ်ားစုသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံသားတုိင္း တရားမွ်တစြာ ခံစားခြင့္၊ ဘာသာတရားသက္ဝင္ယုံၾကည္မူ႔ေၾကာင့္ ဖိႏွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရျခင္းမ်ဳိး မ႐ွိေစဖုိ႔၊ လူတုိင္းလြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ မိမိဘာသာတရားကုိ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္မ်ား ရ႐ွိေရး အတြက္ ဆန္က်င္ ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credit to Vatican News

https://bit.ly/2ZTTTRG

Add new comment

5 + 0 =