အသင္းေတာ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳလာျခင္း

အသင္းေတာ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳလာျခင္း

အသင္းေတာ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳလာျခင္း
ဇူလုိင္လ ၈၊ ၂၀၁၉

ဘုရားသခင္အားဆက္ကပ္ထားေသာဘဝအသက္တာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အသင္း ႏွင့္ တမန္ေတာ္လုပ္ငန္း အသက္တာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြင္းသုိ႔ ၂၀၁၉ ခု ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ေန႔ အဖြဲ႔ဝင္ အသစ္ ၂၃ ဦးျဖည့္တင္းခဲ့ပါသည္။ ယင္း တုိ႔အထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၇ ဦးပါဝင္လာပါသည္။ ယခင္က ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ကာဒီနယ္မ်ား ဆရာေတာ္မ်ား ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသာ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအမ်ဳိးသမီး ၇ ဦးတြင္ ဘာသာေရး အသင္းဂုိဏ္းအႀကီး အကဲ ၆ ဦး ႏွင့္ အမ်ုိး သမီး လူဝတ္ေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ အႀကီးအကဲ တစ္ဦး တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ Pastor bonus စာခြၽန္ေတာ္အရ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ဝင္ သာမက သာမာန္ ယုံၾကည္သူ ဘာသာဝင္မ်ားသည္လည္းပဲ ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ကာဒီနယ္မ်ား ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔တြင္ ထည့္သြင္းႏုိင္သည္ ဟူေသာ အခ်က္အရ
အသင္းေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ

အသင္းေတာ္၏ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္း၏ အဖြဲ႔ဝင္ ပထမဦးဆုံး အမ်ဳိး သမီးမ်ား အျဖစ္
~ Comboni သာသသနာျပဳ မ်ား၏ အႀကီး အကဲ စစၥတာ Irma Premoli ႏွင့္ စစၥတာ Luigia Coccia တုိ့ကုိလည္းေကာင္း၊
~ စိန္႔ ဗင္းဆင္းဒီေပါ၏ သမီးမ်ား က႐ုဏာေရး အသင္းဂုိဏ္း အႀကီး အကဲ စစၥတာ Kathleen Appler ကုိလည္းေကာင္း၊
~ ခရစ္ယာန္တုိ႔အား မႈိင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ အသင္းဂုိဏ္း အႀကီးအကဲ စစၥတာ Yvonne Reungoat ကုိေသာ္လည္ေကာင္း
~ စိန္႔ ဖရန္စစ္ သာသနာျပဳ သီလရွင္ မ်ား အသင္းဂုိဏ္ အႀကီးအကဲ စစၥတာ Francoise Massy ကုိေသာ္လည္းေကာင္း
~ ႏွစ္သိမ့္အားေပးျခင္း အသင္းဂုိဏ္း အႀကီးအကဲစစၥတာ Brambilla ကုိေသာ္လည္းေကာင္း
~ က်ြနု္​ပ္တုိ့၏ မယ္ေတာ္သခင္မ အသင္းအဖြဲ႔အႀကီးအကဲစစၥတာ M. Rita Calvo Sanz တုိ႔ ႏွင့္
~ ဒြန္ေဘာ္စကုိ သာမာန္လူဝတ္ေၾကာင္မ်ား ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔အႀကီးအကဲ Olga Krizova တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။
By Kyi Maung

https://bit.ly/2LmIiaj
Photo credit to vatican news.

Add new comment

7 + 4 =