သာသနာအုပ္စု အသီးသီးရွိလူငယ္မ်ားစုေပါင္းဒါနျဖင့္ လစဥ္တုိ္င္း ကရုဏာေရး လုပ္ငန္း လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္သတင္း။

သာသနာအုပ္စု အသီးသီးရွိလူငယ္မ်ားစုေပါင္းဒါနျဖင့္ လစဥ္တုိ္င္း ကရုဏာေရး လုပ္ငန္း လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္သတင္း။

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္ (MCYC)မွဦးေဆာင္ကာ  သာသနာအုပ္စု အသီးသီးရွိလူငယ္မ်ားစုေပါင္းဒါနျဖင့္ လစဥ္တုိ္င္း ကရုဏာေရး လုပ္ငန္း လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္သတင္း။

၁၄ ဇူလိုင္ ၊၂၀၁၉ ။

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ေကာ္မရွင္ (MCYC)မွ  ႀကီးမႉး၍ လစဥ္ တစ္လတစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ လူငယ္မစၦားတရား အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ဇူလုိင္လ (၁၄)ရက္ေန႔က  စိန္ေဇးဗီယား ဘုရားေက်ာင္း၌ က်င္းပ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္အား ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ ေနေက်ာ္လြင္ မွ ဦးေဆာင္ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဘုန္းဘုန္းမွ လူငယ္မ်ားအား ၾသ၀ါဒ တရားေရေအး တုိက္ေကၽြးရာ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္မိမိႏွင့္နီးစပ္ေသာသူမ်ားကို ခ်စ္ရမည္ဆိုသည့္အရာသည္မိမိႏွင့္ အနီးအနားရွိမိမိတုိ႔ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအားသာကူညီေပး ရမည္ဟု ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိႏွင့္မသိရွိေသာ တကယ္ဒုကၡအခက္အခဲေရာက္ေနသည့္သူကို ကူညီေပး ျခင္းမ်ိဳးသည္သာမိမိႏွင့္ နီးစပ္ေသာသူကို ခ်စ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးစီတိုင္းသည္ ေကာင္းေသာ ဆာမာရီတန္ ကဲ့သို႔ အေစခံ ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကရန္ႀကိဳးစားၾကေစလိုေၾကာင္းကို  ၾသ၀ါဒ တရားေရေအး တိုက္ေကြၽးခဲ့ပါသည္။

 မစၦားတရားအၿပီးတြင္ MCYC အမႈေဆာင္ လူငယ္မ်ား ႏွင့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အားလံုး အစည္းအေဝး ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝး၌ မႏၱေလး ကက္သလစ္ လူငယ္ေကာ္မ႐ွင္ မွ ျပဳလုပ္မည့္ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီး ႏွင့္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၾကမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းမ်ား အစ႐ွိသည္တို႔ ကို ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။

MCYC အေနျဖင့္ လစဥ္ လ၏ ဒုတိယအပတ္ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္းတြင္ လူငယ္မစာၦးရားကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ သာသနာအုပ္စု တစ္စုစီ အလွည့္က်သြားေရာက္ပူေဇာ္ျခင္း ၊ လစဥ္ လ၏ တတိယပတ္ တနဂၤေႏြေန႔ညတြင္ ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္း မ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ယခုအခါ လစဥ္ လ၏ တတိယပတ္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ သာသနာအသီးသီးရိွ လူငယ္မ်ားစုေပါင္း၍ ကရုဏာေရးုလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ခ်ိဳ႕တဲ့ကာဒုကၡအခက္အခဲေရာက္ သူမ်ားအား  လွဴဒါန္းျခင္းကို ယခုလာမည့္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္၍ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ သာသနာအုပ္စုအသီးသီးမွ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ သာသနာအုပ္စုမွ လူငယ္ဥကၠဌႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ၀င္ လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Photos News – Pinky

 

Add new comment

2 + 8 =