သမုဒၵရာ ႏွင့္ ပင္လယ္တုိ႔မွရ႐ွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေရ႐ွည္ထိမ္းသိမ္း အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္မွ တုိက္တြန္း

သမုဒၵရာ ႏွင့္ ပင္လယ္တုိ႔မွရ႐ွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေရ႐ွည္ထိမ္းသိမ္း အသုံးျပဳႏုိင္ရန္

သမုဒၵရာ ႏွင့္ ပင္လယ္တုိ႔မွရ႐ွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေရ႐ွည္ထိမ္းသိမ္း အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္မွ တုိက္တြန္း
ဇူလုိင္လ ၂၇၊ ၂၀၁၉

ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္ေနက ကင္းစတြန္ ဂ်ေမကာ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ သမုဒၵရာ တာဝန္႐ွိ အဖြဲ႔အစည္း (International Seabed Authority, ISA) ၏ ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္​းအနားတြင္ သမုဒၵရာ ႏွင့္ ပင္လယ္တုိ႔မွရ႐ွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေရ႐ွည္ထိမ္းသိမ္း အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ဗာတီကန္ ႏုိင္ငံ ကုလသမၼဂ အျမဲတမ္​းအတြင္းဝင္ ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘာနာဒီတုိ ဦးဇာ မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာ သမုဒၵရာ တာဝန္႐ွိ အဖြဲ႔အစည္း (International Seabed Authority, ISA) ၏ လုပ္ေဆာင္ မူ႔ွမ်ားအေပၚ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းႏွင့္ သိပၸံ နည္းက်ေလ့လာေတြ႐ွိခ်က္မ်ား အရ သမုဒၵရာမ်ား၏ အေျခအေနသည္ အဆိုးဖက္သုိ႔က်ဆင္းမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းကုိ ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

သမုဒၵရာ မ်ားသည္ ကြၽႏု္​ပ္တုိ႔အတြက္လက္ေဆာင္အျဖစ္ရ႐ွိထားေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အသုံးျပဳ ခံစား႐ုံသက္သက္မဟုတ္ပဲ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရမည့္တာဝန္႐ွိေၾကာင္း၊ သမုဒၵရာမ်ားမွ ရ႐ွိေသာ အက်ဳိးျပဳအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အလြဲသုံးစားျပဳဳျခင္း၊ ညစ္ညမ္းေအာင္​ျပဳုျခင္း၊ မိမိရလုိမႈအက်ဳိးအျမတ္ၾကည့္ၿပီး အလြန္အက်ြံလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမွ ေ႐ွာင္႐ွားၿပီး အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေရ႐ွည္ထိမ္းသိမ္း အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ သတိေပးျခင္း၊

ရ႐ွိလာသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ အသုံးျပဳၾကသလုိ၊ သမုဒၵရာမ်ားကုိ သဘာဝ ႏွင့္ကုိက္ညီစြာထား ႐ွိႏုိင္ဖုိ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္လည္း မွ်တစြာျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊

သမုဒၵရာမ်ားမွ ရ႐ွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္သုံးစြဲၾကျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးတက္လာၾကသည့္အေလွ်ာက္ ေရပုိင္ နက္ နယ္ေျမပုိင္ဆုိင္မႈျပသနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ ယင္းျပသနာမ်ားကုိ တာဝန္႐ွိသူမ်ားမွသဟဇာတျဖစ္စြာ ေျဖ႐ွင္းေပးၿပီး သမုဒၵရာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဓိက သတိေပး လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ ဗာတီကန္ ႏုိင္ငံ ကုလသမၼဂ အျမဲတမ္​းအတြင္းဝင္ ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘာနာဒီတုိ ဦးဇာ မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credit to Vatican News

https://bit.ly/2ZgZmBJ

Add new comment

3 + 13 =