သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား မပါရင္ ဘာမွ မလုပ္နုိင္ပါဘူး လုိ ့ပုပ္ဖရန္စစ္ၿမြက္ၾကား

၂၃၊၅၊၂၀၁၈ တနဂၤေႏြေန ့က ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္က ခရစၦမားအားေပးၿခင္း စကၠရမင္တူူး အေၾကာင္းကုိ ဦးတည္ေၿပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ့ ၀တ္ၿပဳကုိးကြယ္ၿခင္းအရ ပန္ေတာ့ေကာ့စ္ ပြဲေတာ္ကုိ က်င္းပၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ခရစၦမားအားေပးၿခင္း စကၠမင္တူးဆီကုိ ဦးလွည့္ၾကပါစုိ ့။ ေဆးေၾကာၿခင္းစကၠမင္တူးရဲ့ ေက်း ဇူးူ ေတြကုိ အတည္ၿပဳေပးၿပီး ဒီကမၻာေလာကၾကီးကုိ သက္ေသခံနုိင္ေအာင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားနဲ ့ လိ္မ္းၾကံေပးပါတယ္။ သခင္ေယဇူးကုိယ္ေတာ္တုိင္ဟာ သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားနဲ ့ၿပည့္၀ခဲ့ၿပီး ဘုရားရဲ့ ေရြးေကာက္ခံရသူအၿဖစ္ သန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္ မႈနဲ ့ တာ၀န္၀တၱရား ေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ သူ့ ့ရဲ့ တပည့္ေတာ္ၾကီး ေတြကုိ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားနဲ ့ သြန္းေလာင္းေပးခဲ့ၿပီး သူတုိ ့ဟာ လည္း ဘုရားရွင္ရဲ့ အ့ံၾသဘြယ္ရာ တန္ခုိး  အာဏာေတြကုိ ေၾကၿငာ ေ၀ငွဘုိ ့ခရီးဆက္ခံၾကသူေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ ေဂ်ာ္ဒန္ ၿမစ္ထဲမွာ ေဆးေၾကာၿခင္း ခံယူစဥ္မွာ ၀ိညာဥ္ေတာ္နဲ ့ၿပည့္၀ခဲ့သလုိ ပဲ ပန္ေတေကာ့စ္ ပြဲေန ့မွာ အသင္းေတာ္ဟာလည္း ကမၻာေၿမစြန္း ထိတုိင္ေအာင္ ဧ၀ံေဂလိ တရားကုိ ေၾကၿငာ သက္ေသ ခံဘုိ ့အတြက္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ လက္ခံ ရယူတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ခရစၦမားအားေပးၿခင္း စကၠရမင္တူးဟာ အဖခမည္းေတာ္ဘုရားရဲ့ ကယ္တင္ၿခင္း စီမံခ်က္အရ သခင္ေယဇူး က သူ ့ရဲ့ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားၿဖင့္ သူ ့ရဲ့ ကုိယ္ပုိင္ဘ၀ ကုိ ကြ်န္ု္ပ္တုိ ့နဲ ့မွ်ေ၀ၿပီး ကြ်နု္ပ္တုိ ့ရဲ့ စကားလုံး အၿပဳအမူေတြ ထဲမွာ ရုန္းကန္ရင္း ေဆးေၾကာၿခင္း ခံယူစဥ္မွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ဘ၀သစ္ ကုိ ၿပည့္၀စြာ ေနထုိင္နုိင္ဘုိ ့နဲ ့ အသင္းေတာ္ ရဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကုိ ၿမွင့္တင္နုိင္ဘုိ ့ ဒီစကၠမင္တူး ဟာ သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားရဲ့ လႈံ ့ေစာ္မႈေတြကုိ အၿမဲ အသိရွိ အလုိက္သင့္ ၿဖစ္နုိင္ဘုိ ့ ခြန္အား ေပး ပါေစလုိ ့ဆုေတာင္းရင္း၄င္းရဲ့ ၾသ၀ါဒကုိ အရွင္သူၿမတ္ပုပ္ဖရန္စစ္ က နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့တာၿဖစ္ပါတယ္။

RVA-Myanmar/Vatican News