လူသားတုိ႔ လကမၻာ ေပၚ ပထဦးဆုံးေျခခ်ႏုိင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္အမွတ္တရေန႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အားေပးစကား

လကမာၻေပၚ ပထမ ဦးဆုံးေျခရာမ်ားထည္းမွ တစ္ခု

လူသားတုိ႔ လကမၻာ ေပၚ ပထဦးဆုံးေျခခ်ႏုိင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္အမွတ္တရေန႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အားေပးစကား
ဇူလုိင္လ ၂၀၊ ၂၀၁၉

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ လူထုေတြ႔ဆုံျခင္း ႏွင့္ အန္ေဂ်းလူးေမတၱာရြတ္ဆိုျခင္းတြင္ လူသားတုိ႔ လကမၻာ ေပၚ ပထဦးဆုံးေျခခ်ႏုိင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္အမွတ္တရေန႔ အျဖစ္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လူသားတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္ခဲ့မူ႔ွမွ အားနည္းေသာလူသားတုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာပုိမုိျမႇင့္တင္ျခင္း၊ လူသားတုိ႔အၾကား ပုိမုိခုိင္မာက်ယ္ျပန႔္ေသာ တရားမွ်တမူွ ႏွင့္ အတူတကြေနထုိင္ၾကေသာ ကမာၻႀကီးအတြက္ ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ျမင္ေသာ အနာဂတ္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရး ပုိမုိေမ်ွာ္လင့္ေၾကာင္း စိန္႔ပီတာ ရင္ျပင္ တြင္႐ွိေသာ လူထုပရိတ္သပ္ အားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပထမဦးဆုံးလူသား ေနး အမ္းစ္ေတာင္း (Neil Armstrong) လကမာၻေပၚ ေျခခ်ႏုိင္ခဲ့ေသာ ၁၉၆၉ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔က အျဖစ္အပ်က္ကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဆဌမေျမာက္ ေပါလ္​ ႏွင့္ အတူ ကမာၻေပၚ႐ွိလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၾကည္႐ႈခဲ့ၾကပါသည္။

ယင္းအေျခအေနမွသည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ လက္ထက္ ယေန႔ထိတုိင္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ လူသားတုိ႔ဘဝ တုိးတက္ျမင့္မားေရး အထူးသျဖင့္ အခုအခံအကာကြယ္မဲ့ဘဝမ်ား ႏွင့္ အတူတကြေနထုိင္ၾကေသာ ကမာၻႀကီးအတြက္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းမ်ားကုိ အထူးဂ႐ုျပဳလုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီး။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္၏ အျပဳအမူမ်ား၊ မြက္ၾကားေတာ္မူေသာ စကားမ်ားတြင္ သူ႔ အတြင္းစိတ္ လုိလားမွူ႔ျဖစ္ေသာ အကူအညီလုိအပ္ေနသည့္ ေရႊ႕​ေျပာင္း ေနထုိင္သူမ်ားဘဝ၊ ဆင္းရဲသားမ်ား၊က်န္းမာေရးခ်ဳိ့တဲ့သူမ်ား ႏွင့္ အတူတကြေနထုိင္ၾကေသာ ကမာၻႀကီးအတြက္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းမ်ားကုိ အထူးဂ႐ုျပဳေဖာ္ျပေလ့႐ွိပါသည္။

ယင္းႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ သမုိင္းဝင္ ထင္႐ွားသည့္ အမွတ္တရ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အေျခအေနမွ ယင္းကဲ့သုိ႔ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မူ႔ွမ်ား ဆက္လက္ရယူႏုိင္ရန္ ေမ်ွာ္လင့္ေၾကာင္းကုိလည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ မြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credit to Vatican News

https://bit.ly/2LyhZ0E

Add new comment

1 + 15 =