လူနာတစ္ေယာက္ျခင္းစီ အေပၚမွာ က႐ုဏာထားကုသေပးၾကဖုိ႔ ကင္ဆာေရာဂါအထူးကု ဆရာဝန္းမ်ားႏွင့္ေတြဆုံျခင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္

လူနာတစ္ေယာက္ျခင္းစီ အေပၚမွာ က႐ုဏာထားကုသေပးၾကဖုိ႔ ကင္ဆာေရာဂါအထူးကု ဆရာဝန္းမ်ားႏွင့္ေတြဆုံျခင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း
စက္တင္ဘာလ ၂၊ ၂၀၁၉

စက္တင္ဘာလ ၂၊ ေန႔က အီတလီႏုိင္ငံ ကင္ဆာေရာဂါအထူးကု ဆရာဝန္းမ်ားႏွင့္ေတြဆုံျခင္းတြင္ ေဆးကုသေပးေသာေနရာတြင္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆက္ေရး အေရးႀကီး ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ေဆးပညာဖလွယ္ျခင္းမ်ာ တုိးတက္ေစသလုိ လူနာအေရာက္တုိင္းစီကုိလည္း က႐ုဏာထားျခင္းအမူ၌လည္း၊ ဆရာဝန္ႏွင့္ လူနာၾကား အေရးပါ ထိေရာက္ေၾကာင္း ေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။

တဆက္တည္းမွာပဲ ေဆးပညာမ်ား ကုသေပးမူ႔နည္းလမ္းမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔၊ လူသားအားလုံးကုိ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကမာၻႀကီးကုိ ကူညီႏုိင္ၾကဖုိ႔၊ သင္တုိ႔၏ က႐ုဏာေမတၱာတရား မ်ားျဖင့့္ျပည့္ဝေသာ က႐ုစုိက္ေပးမူ့ျခင္း၊ ေရာဂါတစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ လူနာ၏ စိတ္ေနစိတ္ထား ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ပါဂ႐ုစုိက္ေပးၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ လူသားအဓိက ထားနည္းပညာမ်ားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ၾကပါေစဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Credit to Vatican News
https://bit.ly/2jZqK7Z

Add new comment

7 + 6 =