လူဆုိးဂုိဏ္းအား ဆက္ေၾကးေပးရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ေသာ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး အသတ္ခံရ

ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီစီလီယုိ ေပရက္ဇ္ ခ႐ူဇ္ (Cecilio Perez Cruz)

လူဆုိးဂုိဏ္းအား ဆက္ေၾကးေပးရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ေသာ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး အသတ္ခံရ
ေမလ ၂၀၊ ၂၀၁၉

အဲ ဆာလ္ဗာေဒါ ႏုိင္ငံ ဂြါတာမာလာ နယ္စပ္အနီး စုိစုိနိတ္ (Sosonate Diocese)သာသနာနယ္ စန္ ဟုိေဆး လာ မာရဒါ (San Jose la Majada) သာသနာတုိက္နယ္ အသက္ ၃၈ ႏွစ္ ႐ွိ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီစီလီယုိ ေပရက္ဇ္ ခ႐ူဇ္ (Cecilio Perez Cruz) အား အဲ ဆာလ္ဗာေဒါႏုိင္ငံ႐ွိ လူအမ်ားသိၾကေသာ လူဆုိးဂုိဏ္းတစ္ခုမွ ဆက္ေၾကးေပးရန္ (ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္) ေပးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ေမလ ၁၈ ရက္ စေနေန႔ ညက ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ အိပ္ေနစဥ္ ေသနတ္ျဖင့္ ျပစ္သတ္ခဲ့ပါသည္။

မနက္ ၅ နာရီတြင္ မနက္ေမတၱာရြတ္ဆုိရန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား လာေရာက္ေခၚသူမွ ေသနတ္ဒဏ္ရာသုံးခ်က္ျဖင့္ေသဆုံးေနေသာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပရက္ဇ္ ကုိေတြ႔႐ွိၿပီး သတင္းပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ အိပ္ယာေဘး စားပြဲးေပၚတြင္ (အေႂကြးမေပးေသာေၾကာင့္) ဟု လက္ျဖင့္ေရးထားၿပီး လူဆုိးဂုိဏ္း လက္မွတ္ (Mara Salavatrucha) ထုိးထားေသာ စာတေစာင္ကုိလည္း ေတြ႔႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စုိစုိနိတ္ (Sosonate Diocese)သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအတြက္ ႏွင့္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေနၾကေသာ သူ၏ မိဘ ညီကုိေမာင္ႏွမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကဖုိ႔၊ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ အလြန္ဝမ္းနည္ဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္ ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဲ ဆာလ္ဗာေဒါ အစုိးရမွလည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွင့္ မိသားစုဝင္၊ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္္မ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္္ခဲ့ၿပီး အသတ္ခံရေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အတြက္ တရားမွ်တမႈေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ သတ္သြားသူမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူဖုိ႔ ကုိ လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အဲ ဆာလ္ဗာေဒါ ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻေပၚ တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားထည္းမွ တႏုိင္ငံ အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ သတ္ျဖတ္မႈႏုန္းစံခ်ိန္ သတ္မွတ္ ဇယားတြင္ လူတစ္သိန္ ႐ွိေသာေနရာတြင္ ၅၀.၃ ရာခုိင္ႏုန္း လူသတ္မူ႔ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း တရက္လွ်င္ ၉.၂ ရာခုိင္ႏုန္း ျဖစ္ေပၚလွ်က္႐ွိေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-05/priest-murder-el-salvador-criminal-gang.html

#priest, #killed, #elsalavador, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

11 + 0 =