လူငယ္မ်ားဟာ သူတုိ႔ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အသင္းေတာ္ကုိ ႐ွာေဖြေနၾကတယ္

မနီလာျမဳိ့ ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ လြီးစ္ အန္တုိနီ႐ုိ တာ့ ကေလ

လူငယ္မ်ားဟာ သူတုိ႔ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အသင္းေတာ္ကုိ ႐ွာေဖြေနၾကတယ္
ဇူလုိင္လ ၂၂၊ ၂၀၁၉

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၉ သည္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံအတြက္ လူငယ္မ်ား ႏွစ္အျဖစ္သပ္မွတ္ထားၿပီး တဆက္တည္းမွာပဲ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ယုံၾကည္ျခင္း ဖိလစ္ပုိင္ငံသုိ႔ေရာက္႐ွိျခင္း ႏွစ္ ၅၀၀ ျပည္အတြက္ ၉ ႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ျပင္ဆင္လာခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကလအတြင္း ၆ ႏွစ္ေျမႇာက္ အခ်ိန္ကာလထိ ေရာက္႐ွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

ယင္း နွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္မွ ၂၁ ရက္ထိ အသစ္ေသာ သာသနာျပဳုျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ မနီလာျမဳိ့ စန္တုိ တုိမတ္စ္ တကၠသိုလ္ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ညီလာခံတြင္ မနီလာျမဳိ့ ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ လြီးစ္ အန္တုိနီ႐ုိ တာ့ ကေလ မွ တက္ေရာက္လာသူ ၅၀၀၀ ေက်ာ္အား အမွန္တရား႐ွာေဖြေနေသာ လူငယ္မ်ားကုိ သူတုိ႔၏ ဘဝလမ္းခရီးတြင္ အတူ႐ွိေနေပးၾကဖုိ႔ သတိေပးတုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ဖိလစ္ပုိင္လူငယ္မ်ား ဟူေသာ ညီလာခံ ၏ ေခါင္းစည္းကုိ အေျခခံၿပီး ဖိလစ္ပုိင္ လူငယ္မ်ား၏ ဝိညာဥ္ေရးအသက္တာ၊ ယုံၾကည္ျခင္း တုိးပြားျခင္းႏွင့္ ခြန္အား ေပးျခင္းမ်ားအေပၚ အဓိကထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Daet သာသနာနယ္ ဆရာေတာ္ Rex Andrew Alarcon မွလည္း လူႀကီးမ်ားမွ လူငယ္မ်ားကုိ ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္းဆုိင္ရာ စံနမူနာေကာင္းမ်ားျပသေပးၾကဖုိ႔၊ လူငယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ား သိလုိေသာ အခ်က္မ်ားကုိ အားလုံးမေျဖေပးႏုိင္ရင္ေတာင္မွ လူငယ္တုိ႔ရဲ႕ ဘဝ အသက္တာမွာ သူတု႔ိနဲ႔အတူေလွ်ာက္လွမ္းေနတယ္ အတူ႐ွိေနတယ္ ဆုိတာ ကုိ ခံစားေစရမည္ ဟုေျပာၾကားခဲ့ၿပီး။

လာ၍ၾကည့္ၾကပါ ဟု ေျပာႏုိင္ေသာ စံနမူနာယူႏုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ၾကဖုိ႔ ၾကဳိးစားဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း ကက္သလစ္ သာမာန္လူဝတ္ေၾကာင္ တရားေဟာဆရာ ဗုိဆန္ခ်က္ Bo Sanchez မွ အားေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ UCANEWS မွ သတင္းကုိ ဗာတီကန္သတင္း ဌာနမွေကာက္ႏုပ္ေဖာ္ျပေပးပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credit to Vatican News and UCANEWS

https://bit.ly/2M1bJhw

Add new comment

3 + 12 =