လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ကယ္တင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေသာ ေနရာသုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ကယ္တင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး ၂၃ ပါးေျမာက္ ေယာဟန္ အဖြဲ႔အစည္းသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ကယ္တင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေသာ ေနရာသုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း
ဇူလုိင္လ ၂၉၊ ၂၀၁၉

သနားၾကင္နာေသာ ေသာၾကာေန႔ အမွတ္တရအျဖစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိ ကယ္တင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး ၂၃ ပါးေျမာက္ ေယာဟန္ အဖြဲ႔အစည္းသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။

ယင္းသြားေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းတြင္ လူကုန္ကူးခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ရင္နင့္ဖြယ္ရာ ဘဝအေတြ႕အၾကဳံမ်ား ကုိ နားေထာင္ေပးခဲၿ့ပီး၊ ကြၽႏု္​ပ္အေနႏွင့္ ဒီေလာက္အထိဒုကၡ ခံစားရေသာ၊ ကြၽန္တစေယာက္သဖြယ္ျပဳမူခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ေတြ႔ရလိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီအမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာ တကယ္ကုိ ကားတုိင္တင္ အသတ္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဟု ေၾကကြဲစြာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ပုိ၍ ဆုိးဝါးသည္မွာ ျပည္တန္ဆာအျဖစ္ ကြၽန္ျပဳခံရေသာ ညႇင္းပမ္​း နွိပ္စက္ခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုိ ႏွိပ္စက္သူမ်ား၊ လာေရာက္ ဆက္ဆံၾကသူမ်ား မွာ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚေသာသူမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ရင္နာစြာ သိခဲ့ရေၾကာင္း ထုိအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္မွာ မေကာင္းမူ႔ျပဳခဲ့ၾကသူမ်ားကုိ ခြင့္လႊတ္​ေပးၾကဖုိ႔ ၾကားဝင္ေတာင္းပန္ေပး ခဲ့ေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အားနည္းေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုုိ စစ္မွန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ ဟန္ေဆာင္ကာ ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္ ၿပီး မိမိအလုိဆႏၵကုိျဖည့္ဆည္းကာ ကြၽန္ျပဳႏွိပ္ဆက္ျခင္း၊ ျပည္တန္ဆာ အျဖစ္ခုိင္းစားျခင္း၊ ကြၽန္ျပဳုျခင္း စသည့္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၾကဖုိ႔။ အတြင္းလႈိက္ခ်စားၿပီး ပ်က္စီးေနေသာ အရာမ်ားကုိ လူအမ်ားသိေအာင္ေဖာ္ထုတ္ ကာကြယ္ၾကဖုိ႔ လူတုိင္းတြင္တာဝန္႐ွိေၾကာင္း၊
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အျမတ္ထုတ္ အသုံးျပဳစရာ၊ အသုံးျပဳၿပီး မႏွစ္သက္ေတာ့ရင္ လြင့္ပစ္စရာ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားကဲ့ ႐ႈ့ျမင္လာေသာ လူအဖြဲ႔အစည္း၏ အသိဉာဏ္ပ်က္စီးလာျခင္း ႏွင့္ မွားယြင္းေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အေတြးအေခၚျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူအဖြဲ႔အစည္း၏ ေရာဂါတစ္ခုကဲ့သုိ႔ျဖစ္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး။

ယင္း ကြၽန္ဘဝ ျပည္တန္ဆာ ဘဝက်ေရာက္ေနသူမ်ားကုိ ကယ္တင္ကူညီေပးေနၾကေသာသူမ်ားသည္ ရဲရင့္ေသာသူမ်ား၊ စိတ္ႏွလုံးေကာင္း ႐ွိေသာသူမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္းေျပာျကားခဲ့ပါသည္။

ယင္း လက္ေတြ႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကယ္တင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး ၂၃ ပါးေျမာက္ ေယာဟန္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာလ္ဒုိ ေဘာနာယူတုိ မွ မွတ္တမ္းတင္စာအုပ္ထုတ္ေဝျခင္းတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးေပးၿပီး လူသားသည္ မည္သုိ႔အခါမွ် ေရာင္းကုန္အျဖစ္ မျပဳရေၾကာင္း ေရးသားေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔အမွန္တရားမ်ားကုိ လူအမ်ားသိရန္ ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။

ယင္းစာအုပ္ မူရင္ အမည္ မွာ အီတလီ စာ အားျဖင့္
"Donne crocifisse. La vergogna della tratta raccontata dalla strada" ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

By Kyi Maung
Photo credits to Vatican News

https://bit.ly/2Yup9sN

Add new comment

4 + 5 =