လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံ ေရြ႔ွေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း ေလေၾကာင္း တုိက္ခုိက္ခံရမူ႔ေၾကာင့္ ေရြ႔ွေျပာင္းေနထုိင္သူဒုကၡသည္မ်ား ေသေက်ၾကရျခင္း

လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံ ေရြ႔ွေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း ေလေၾကာင္း တုိက္ခုိက္ခံရမူ

လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံ ေရြ႔ွေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း ေလေၾကာင္း တုိက္ခုိက္ခံရမူ႔ေၾကာင့္ ေရြ႔ွေျပာင္းေနထုိင္သူဒုကၡသည္မ်ား ေသေက်ၾကရျခင္း
ဇူလုိင္လ ၇၊ ၂၀၁၉

လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံ ေရြ႔ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း တုိက္ခုိက္ခံရမူ႔ေၾကာင့္ ေရြ႔ေျပာင္းေနထုိင္သူဒုကၡသည္မ်ား ေသေက်ၾကရျခင္း၊ နီဂါ၊ ဘူကီနာဖားဆုိ၊ မာလီ ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္သတ္ခံရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ အပတ္စဥ္ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြ႕ဆုံျခင္း ႏွင့္ အန္ေဂ်းလူးေမတၱာ ရြတ္ဆုိျခင္းတြင္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။

လစ္ဗ်ား ႐ွိ ဒုကၡသည္မ်ား ေလေၾကာင္း တုိက္ခုိက္ခံရမူေၾကာင့္ ကေလးငယ္ ၆ ဦးအပါအဝင္ ၅၃ ဦးေသ ၁၃၀ ဒဏ္ရာရ႐ွိမွူအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကဖုိ႔ စိန္႔ပီတာရင္ျပင္တြင္စု႐ုံးေနသူမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။

တခ်ဳိ့ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ဒုကၡသည္စခန္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ၾကဳိးစား ထြက္ေျပးၾကေသာေၾကာင့္ လုံျခဳံေရးသမားမ်ား၏ ျပစ္ခတ္ခံရၿပီးေသဆုံးရေၾကာင္း ယင္းအျဖစ္အပ်က္သည္ သည္းခံႏုိင္ဖြယ္ရာ လုပ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အျမန္ဆုံးကူညီေျဖ႐ွင္ေပးၾကဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊ တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-07/pope-prayers-migrants-attack-detention-center-libya-angelus.html

#migrants, #pope, #pray, #peterkm,
Photo credits to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

3 + 0 =