လက္ဗႏြန္မွ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ နာဆာအာလာ ဘာတရက္ ဆက္ဖ္ (Nasarallah Boutros Sfeir) ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာေပးပုိ႔

လက္ဗႏြန္မွ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ နာဆာအာလာ ဘာတရက္ ဆက္ဖ္ (Nasarallah Boutros Sfeir)

လက္ဗႏြန္မွ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ နာဆာအာလာ ဘာတရက္ ဆက္ဖ္ (Nasarallah Boutros Sfeir) ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာေပးပုိ႔
ေမလ ၁၄၊ ၂၀၁၉

အသက္ေတာ္ ၉၉ ႏွစ္ ႐ွိၿပီျဖစ္ေသာ လက္ဗႏြန္မွ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ နာဆာအာလာ ဘာတရက္ ဆက္ဖ္ (Nasarallah Boutros Sfeir) သည္ လစ္ဗႏြန္ ႏုိင္ငံ လစ္ဗႏြန္ ေတာင္ေၾကာတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ အန္တီေရာ သာသနာနယ္ကုိ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြား ႏူးညံသိမ္ေမြ႔မႈ၊ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခုိင္ သုိးထိမ္း ဖခင္ႀကီး အျဖစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ နာဆာအာလာ ဘာတရက္ ဆက္ဖ္ (Nasarallah Boutros Sfeir) ၂၀၁၉ ေမလ ၁၁ ရက္ စေနေန႔က ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားသည့္အတြက္ သူ၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ သူ၏ သာသနာနယ္မွ ဘာသာဝင္ညီကုိယ္ေမာင္ႏွမ်ားထံသုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ နာဆာအာလာ ဘာတရက္ ဆက္ဖ္ (Nasarallah Boutros Sfeir)သည္ လြတ္လပ္ၿပီး ရဲရင့္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ၾကားဝင္ျဖန္ေျခေရးတုိ႔တြင္ အဓိက အေရးပါသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးကုိ အခုိင္အမာကာကြယ္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး လစ္ဗႏြန္ ႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းတြင္ထင္႐ွာစြာတည္႐ွိေနမည့္ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ နာဆာအာလာ ဘာတရက္ ဆက္ဖ္ (Nasarallah Boutros Sfeir)သည္ လစ္ဗႏြန္ ႏုိင္ငံ လစ္ဗႏြန္ ေတာင္ေၾကာတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ အန္တီေရာ သာသနာနယ္ကုိ ဝိညာဥ္ေရး ဖခင္အျဖစ္ ၁၉၇၅-၁၉၉၀ ခုႏွစ္ထိ ျပည္တြင္းစစ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ အဖ မိမိဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး ေပးဆပ္အနစ္နာခံလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ သူ၏ ခ်စ္သား ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ နာဆာအာလာ ဘာတရက္ ဆက္ဖ္ (Nasarallah Boutros Sfeir)ကုိ ဘုရားသခင္သည္ သနားၾကင္နာမႈအျပည့္ျဖင့္ ေရြရင္ခြင္ေတာ္မွာၾကဳိဆုိေတာ္မူပါေစ။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-05/pope-francis-telegram-condolences-cardinal-nasrallah-boutros.html

#condolences, #card.nasrallah, #passaway, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 2 =