ရဟန္းဝါေတာ္ သုံးဝါသာ႐ွိေသးသည့္ ကြန္ဂုိ ႏုိင္ငံသား သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အသတ္ခံရ

အပတ္စဥ္ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရားသင္ၾကားျခင္း

ရဟန္းဝါေတာ္ သုံးဝါသာ႐ွိေသးသည့္ ကြန္ဂုိ ႏုိင္ငံသား သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အသတ္ခံရ
ေမလ ၂၂၊ ၂၀၁၉

၂၀၁၉ ခု ေမလ ၁၉ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ က မုိဇမ္ဘစ္ ႏုိင္ငံ ဘီးရာ Beira ကမ္းေျခ ျမဳိ႕​ေလးတြင္ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါး ခြၽန္ထက္ေသာ အရာတစ္ခုျဖင့္ ထုိးသတ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။

ကြန္ဂုိ ႏုိင္ငံသား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က မွ ရဟန္းသိကၡာခံယူထားေသာ အသက္ ၃၄ ႏွစ္သာ႐ွိေသးသည့္ မယ္ေတာ္ ႏွင့္ သခင္ ခရစ္ေတာ္ ေရႊႏွလုံးေတာ္​​အသင္းဂုိဏ္းဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး လန္ဒရီ အီဘီး အီခြာလ္ Ibil Ikwel သည္ သူ၏ အသင္းဂုိဏ္း ေနအိမ္တြင္ တနဂၤေႏြေန႔က ခြၽန္ထက္ေသာ အရာျဖင့္ ထုိးသြင္းခံရထားရလွ်က္ ေတြ႐ွိခဲ့ၿပီး ေဆး႐ုံသုိ႔ပုိ႔ေဆာင္စဥ္ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အသတ္ခံရမူကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးလွ်က္႐ွိေၾကာင္း ကုိလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး လန္ဒရီ အီဘီး အီခြာလ္ Ibil Ikwel သည္ မ်က္မျမင္မ်ား လူမႈဘဝျမႇင့္တင္ေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္း​သိမ္းေရး ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေပးေရး ေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ခံ ဒါ႐ုိက္အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ အသင္းဂုိဏ္း ဝင္မ်ားမွလည္း သူ၏ ေသဆုံးျခင္းအတြက္ ဝမ္းနည္ေၾကကြဲရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အပတ္စဥ္ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရားသင္ၾကားျခင္း တြင္ အသက္းေတာ္အတြက္ အသက္ေပးေနၾကေသာ ဓမၼအာဇာနည္းမ်ား အတြက္ႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရေသာ သာသနာေတာ္ အတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကဖုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-05/pope-francis-missionary-sister-killed-priest-mozambique.html

#religiuos, #ptiests, #killed, #peterkm,
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 8 =