ရဟန္းမင္း အမတ္ ကာဒီနယ္ ေပါလ္​လုိ အန္ေဂ်လုိ ဆာဒီ (Paolo Angelo Sardi) ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္းအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာေပးပုိ႔

ရဟန္းမင္း အမတ္ ကာဒီနယ္ ေပါလ္​လုိ အန္ေဂ်လုိ ဆာဒီ (Paolo Angelo Sardi)

ရဟန္းမင္း အမတ္ ကာဒီနယ္ ေပါလ္​လုိ အန္ေဂ်လုိ ဆာဒီ (Paolo Angelo Sardi) ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္းအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာေပးပုိ႔
ဇူလုိင္လ ၁၄၊ ၂၀၁၉

ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ေပးပုိ႔​ေသာ ဝမ္​းနည္းသဝဏ္လႊာတြင္ ကာဒီနယ္ ေပါလ္​လုိ သည္ ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္၏ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ေပးဆပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့မူ႔ွအေပၚေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ရဟႏၱာ ရဟန္းမင္းႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆဌမေျမာက္ ေပါလ္​၊ ပထမေျမာက္ ဂြၽန္ေပါလ္​ ဒုတိယေျမာက္ ဂြၽန္ေပါလ္​ တုိ႔ႏွင့္ လက္႐ွိ အနားယူထားေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘက္နဒက္ ၁၆ တုိ႔ႏွင့္ အတူ လက္တြဲျပီး အသင္းေတာ္၏ အေရးႀကီးေသာ က႑ျဖစ္သည္ သင္ၾကားျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာ အနက္ဖြင့္ျခင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ကုိ ႀကီးမားစြာ ေပးဆပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူ၏ ကုိယ္ပုိင္ ေဆာင္ပုဒ္ ျဖစ္ေသာ (esto Vigilans = Be Watchful) အျမဲ အဆင္သင့္ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ ကုိက္ညီစြာ ႐ွင္သန္ေနထုိင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး နိဂုံခ်ဳပ္ အေနႏွင့္ မယ္ေတာ္သခင္မ ၏ ကူညီေစာင္မမွူ႔၊ ရဟႏာၱ သူေတာ္သူျမတ္မ်ား၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးမွူ႔ျဖင့္ ေပါလ္​လုိ အန္ေဂ်လုိ ဆာဒီ သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ စားေသာက္ပြဲတြင္ႀကိဳဆိုခံေနရမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ရဟန္းမင္း အမတ္ ကာဒီနယ္ ေပါလ္​လုိ အန္ေဂ်လုိ ဆာဒီ (Paolo Angelo Sardi)သည္ ၂၀၁၉ ခု ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ ေန႔တြင္ သက္ေတာ္ ၈၄ ႏွစ္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ေပါလ္​လုိ အန္ေဂ်လုိ ဆာဒီကုိ အီတလီႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း Acqui သာသနာနယ္ ျမဳိ့ေလးတစ္ျမဳိ့တြင္ ၁၉၃၄ ခု စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က အီတလီလူမ်ဳိး မိသားစုမွ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၈ ခု ႏွစ္တြင္ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ တြင္ ကာဒီနယ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရကာ သုံးႏွစ္အတြင္း ရဟန္းမင္းႀကီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါသည္။
By Kyi Maung

Photo credit to Vatican News
https://bit.ly/30BCsp4

Add new comment

6 + 11 =