ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္၏ စာခြၽန္ေတာ္ Laudato si ၏ လမ္းၫြန္ခ်က္အတုိင္း ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္မွ သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိး ျခင္း

ရန္ကုန္ တုိက္ႀကီးျမဳိ့နယ္ အစုိးရ ထိန္းသိမ္း သစ္ေတာ ဧရိယာအတြင္း ဇူလုိင္လ ၆ ရက္ေန႔က သစ္ပင္ ၂၀၀၀ နည္းပါး စုိပ်ဳိးခဲ့ၾက

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္၏ စာခြၽန္ေတာ္ Laudato si ၏ လမ္းၫြန္ခ်က္အတုိင္း ျမန္မာျပည္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္မွ သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိး ျခင္း
ဇူလုိင္လ ၉၊ ၂၀၁၉

ျမန္မာျပည္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ာစ္ ဘုိ၊ ရန္ကုန္တုိင္းတုိင္းမူး ဦးျဖဳိးမင္းသိန္း၊ ကက္သလစ္ က႐ုနာေရး အဖြဲ႔အစည္း (Caritas Myanmar) ႏွင့္ လူဦးေရး ၂၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ ပါဝင္ၿပီး ရန္ကုန္ တုိက္ႀကီးျမဳိ့နယ္ အစုိးရ ထိန္းသိမ္း သစ္ေတာ ဧရိယာအတြင္း ဇူလုိင္လ ၆ ရက္ေန႔က သစ္ပင္ ၂၀၀၀ နည္းပါး စုိပ်ဳိးခဲ့ၾကပါသည္။ တုိ႔အတူတကြေနထုိင္ၾကေသာ အိမ္ႀကီးကုိ ဂ႐ုစုိက္ျခင္း ဟူေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္၏ စာခြ်န္ေတာ္ Laudato si ၏ ထုတ္ျပန္ ျခင္း ၄ ႏွစ္​ျပည့္အမွတ္တရလည္း ျဖစ္ပါသည္။

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္ စီမွူ႔ ႏွင့္ တရားမမ်ွတမူ႔​ွတုိ႔ကုိ
အတူတကြတာဝန္ခြဲေဝယူၿပီး ကမာၻႀကီးကုိ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ယခု စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ သစ္ပင္မ်ားကုိ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္မွ ႏွစ္​ႏွစ္တာ ကာကြယ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ က႐ုဏာ တာဝန္ခံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေမာင္းဝင္း မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီမွူ႔သည္ ယေန႔ေခတ္ေတြ႔ၾကဴံေနရေသာ ႀကီးမားသည့္ ျပသနာျဖစ္ေနၿပီး၊ ယင္းျပသနာကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေယာက္တုိင္းစီက ကာကြယ္ေပးရမယ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္၊ သစ္ပင္၊ ေတာေတာင္းကုိ ျမတ္ႏုိးေသာ စိတ္ တန္ဖုိးထားေသာ စိတ္မ်ားတုိးပြားလာဖုိ႔ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္လႈပ္႐ွာသူတစ္ဦးမွ ေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာျပည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ျပန္လည္းစိမ္းလမ္းစုိျပည္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမူ႔မ်ား၊ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ၊ ေအာက္စီဂ်င္ ပုိမူိရ႐ွိဖုိ႔ သစ္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးၾကဖုိ႔ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ခ်ာစ္ ဘုိ မွ တုိက္တြန္း အားေပးခဲ့ပါသည္။
UCANNEWS ကုိ ဗာတီကန္သတင္းထာမွ ေကာက္ႏုတ္​ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-07/myanmar-environment-tree-planting-bo-laudato-si.html

#environment, #palnt, #trees, #peterkm,
Photo credits to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

3 + 3 =