ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို ေဟာၾကားခဲ့သော ၾသ၀ါဒ

စိန္ေပါလ္ သာသနာျပဳ သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္းမွ ပထမသစၥာျပဳျခင္း၊

ရာသက္ပန္သစၥာျပဳျခင္း ၊ ေငြစင္ဂ်ဴဗလီ က်င္းပျခင္း မစာၦးတရား၌

ကာဒီနယ္ခ်ာလ္းစ္ဘို ေဟာၾကားခဲ့သော ၾသ၀ါဒ (၂၅.၅.၂၀၁၉)

Add new comment

5 + 13 =