မႏၱေလးတို္င္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဦးေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္း ။

မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္သစ္ သိကၡာတင္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား၌ မႏၱေလးတို္င္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဦးေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္း ။

Add new comment

13 + 4 =