မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္သစ္ျဖစ္လာမည္႔ မြန္ဆီေညာ္မာကုတင္ဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း အပိုင္း (၁) **

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္သစ္ျဖစ္လာမည္႔ မြန္ဆီေညာ္မာကုတင္ဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း *

မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာေတာ္မွ လက္ရိွဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၿကီး နီေကာလာစ္မာထန္း၏ အရိုက္အရာကို ဆက္ခံရန္ အတြက္ ဗာတီကန္နန္းေတာ္မွ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔၊ က်မ္းျပဳပုဂၢိဳလ္ ရွင္မာကု၏ ပြဲေတာ္ေန႔တြင္ မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ မြန္ဆီေညာ္ မာကုတင္၀င္းအား မႏၱေလးကက္သလစ္သာသပိုင္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္သစ္ မြန္ဆီေညာ္ မာကုတင္ဝင္း ၏ ရဟန္းဘ၀အစေခၚေတာ္မူျခင္းဘ၀၊ ဆရာေတာ္ေဆာင္ပုဒ္ ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ အရာမ်ားအားေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားျခင္းကို တင္ဆက္ေပးလုိက္ပါသည္။

Add new comment

8 + 7 =