မိဘမ်ားပြဲေန႔၌ ဆီမီးတစ္ေထာင္ပူေဇာ္ဆုေတာင္းခဲ့ျခင္းသတင္း

မိဘမ်ားအေပၚ ျပစ္မွားမိခဲ့ၾကေသာ အျပစ္မ်ားကို ဆပ္ေျဖသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မိဘမ်ားပြဲေန႔၌ ဆီမီးတစ္ေထာင္ပူေဇာ္ဆုေတာင္းခဲ့ျခင္းသတင္း ။

28.7.2019 မိဘမ်ားကို တန္ဖိုးထားေသာအေနျဖင့္ ၊ အနေႏာၱ အနႏၱ ငါးပါး ထဲမွာပါ၀င္ၾကေသာ သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ မိဘမ်ားပြဲေန႔၌ ဆီမီးတစ္ေထာင္ပူေဇာ္ဆုေတာင္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ဆီမီးခြက္တစ္ခြက္ ကိုင္ေဆာင္တုိင္း ေမတၱာတစ္ပုဒ္္ရြက္ဆိုျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဆီမီးတစ္ေထာင္ ပူေဇာ္ရျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္း Fr.Bosco Bo Bo မွ က်မ္းခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

News by - Pinky

Add new comment

2 + 18 =