မက္စီကုိ တြင္ ေရြ႔ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားတုိးပြာ လာႏုိင္သည့္အေျခအေန

ေရြ႔ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား

မက္စီကုိ တြင္ ေရြ႔ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားတုိးပြာ လာႏုိင္သည့္အေျခအေန
ဇြန္လ ၁၅၊ ၂၀၁၉

ယခုလက္႐ွိအေျခအေနတြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားရ႐ွိေလွ်ာက္ထားသူ ေလးေသာင္း႐ွိေနၿပီး ဒီႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ႏွစ္ဆ တုိးပြားလာႏုိင္ဖြယ္ရာ႐ွိေၾကာင္း မက္စီကုိႏုိင္ငံ လူအခြင္႕​အေရးတာဝန္ခံအရာ႐ွိ Alejandro Encinas ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သူႏွင့္ သူ၏ အတြင္းေရးမူး တုိ႔မွ ေရႊ႔ေျပာင္း ေနထုိင္သူမ်ား၊ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသားရ႐ွိေရး ႐ွာေဖြသူမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခက္အခဲျပသနာမ်ားကုိ ေလွ်ာ႔က်ေစရန္ စီမန္ခန္႔ခြဲ​ေပးျခင္း ေထာက္ပံ့​ေပးျခင္း ႏွင့္ ကူညီမူမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနၾကပါသည္။

ယခု​ေတြ႕ၾကဳံေနရတဲ့အခက္အခဲ​ေတြဟာ မႏွစ္က က်န္ခဲ့ေသာ ဒုကၡအေမြေတြျဖစ္သလုိ၊ အၾကာေသးမွီကလည္း မက္စီကုိ ေရြ႔ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ Tonatiuh Guillen မွ ႏုတ္ထြက္သြားမူမ်ား ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘယ္လုိအခက္အခဲျဖစ္ေနပါေစ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မက္စီကုိ အစုိးရမွလည္း အလယ္ပုိင္းအေမရိက ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေရြ႔ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားကုိ တားဆီးထိန္း​ခ်ဳပ္ရန္ မက္စီကုိ ေတာင္ပုိင္ေဒသလုံျခဳံေရးအတြက္ အင္းအားမ်ားျဖည့္တင္းၿပီး ေျဖ႐ွင္းေပးေနေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ မလုပ္ေဆာင္လွ်င္လည္း အေမရိကႏွင့္ မက္စီကုိအၾကား မလုိလားအပ္သည့္တင္မာမူမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ တဆက္တည္းမွာပဲ မက္စီကုိႏုိင္ငံသည္ အေမရိက သုိ႔ ေရြ႔ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာေသာသူမ်ား ကုိ ထိန္း​သိမ္းထားရာေနရာအျဖစ္ အေမရိကမွ ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/world/news/2019-06/mexico-migrants-us-trade-tariffs-agreement.html

#migrants, #mexico, #us, #peterkm,
Photo credits to vatican news
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 5 =