ဖ်ားနာေသာသူမ်ားကုိ အေရအတြက္လုိမျမင္ပဲ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ခံစားခ်က္ႏွင့္ ကူညီကုသေပးၾကဖုိ႔ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔မ်ားအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ တုိက္တြန္း

အီတလီ ႏုိင္ငံ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ က်န္းမားေရး ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေသာအဖြဲအစည္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္

ဖ်ားနာေသာသူမ်ားကုိ အေရအတြက္လုိမျမင္ပဲ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ခံစားခ်က္ႏွင့္ ကူညီကုသေပးၾကဖုိ႔ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔မ်ားအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ တုိက္တြန္း
ေမလ ၁၇၊ ၂၀၁၉

အီတလီ ႏုိင္ငံ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ က်န္းမားေရး ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေသာအဖြဲအစည္း၏ ႏွစ္ ၄၀ ျပည့္အခန္းအနားတြင္ က်န္းမားေရး ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေသာ အဖြဲဝင္မ်ားအား ဖ်ားနာေသာသူမ်ားကုိ အေရအတြက္လုိမျမင္ပဲ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ခံစားခ်က္နဲ႔ ကူညီကုသေပးၾကဖုိ႔ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔မ်ားအား ေမလ ၁၇ ေသာၾကာေနက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ တုိက္တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။

အစြန္႔ျပစ္ခံဘဝမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ ဖ်ားနာေသာသူမ်ား၊ မိမိကုိကုိယ္ခုခံကာကြယ္ႏုိင္​စြမ္းမ႐ွိေသာ သူမ်ားကုိ ကူညီေပးေနေသာ အဖြဲ႔အား ယေန႔ေခတ္တုိးတက္လာေသာ ေဆးပညာနည္းလမ္းမ်ား သည္ လူအသက္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔၊ ႐ုိေသေလးစားဖုိ႔ ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေပးဖုိ႔ အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ ရမည္ဟု အားေပးရင္း သင္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အလုပ္သည္ အစားထုိးမရႏုိင္ေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ ေပးဆပ္မႈအတြက္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ၾကဳံေတြ႔ရေလ့႐ွိသည့္ အသက္အႏၵရာယ္ ေနာက္ဆုံးအေျခအေန၊ ဆုိးဝါးေနေသာ အေျခအေနတြင္ လူနာမ်ားကုိ မိမိအျမင္၊ အေျခအေန တစ္ခ်ဳိ့ေပၚမွာ ၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ပဲ၊ ေဆးကုသေပးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ သည့္အသက္ကယ္တင္ဖုိ႔၊ လူနား ႏွင့္ လူနာ၏ မိသားစုဝင္မ်ား ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔၊ အထူးသျဖင့္ မိမိအသိဥာဏ္ အတြင္းစိတ္ကေျပားလာသည္ နီတိတရားမ်ားကုိ ဆန္က်င္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

လူအေယာက္တုိင္းစီသည္ ေနာက္ထပ္ မ႐ွိႏုိင္ေတာ့ေသာ ျပန္လည္အစားထုိးမရႏုိင္ေတာ့သည့္ သီးျခား ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာျဖစ္တယ္ ဒါေၾကာင့္ လူနာတစ္ေယာက္တုိင္းစီ ကုိ တန္ဖုိးထားၾကဖုိ႔၊ အျခားေသာ အရာအေျခအေနမ်ားထက္ လူ၏သက္သည္သာ အဓိကျဖစ္ဖုိ႔ ကုိလည္း ေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။

က်မ္းမားေရးေစာက္ေ႐ွာက္ေပးရသူမ်ား၏ အခန္က႑သည္ အလြန္ေရးပါအရာေရာက္သလုိ႔ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈစြမ္းအားသည္ အေရးပါ ပါသည့္ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ လူနားမ်ားကုိျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေနၾကေသာ သင္တို႔ သူတပါးကုိ ကူညီျပဳစုေပးျခင္းမွာ အားအင္ကုန္ခန္းသြားျခင္း၊ စိတ္မပါေတာ့ျခင္းမ်ဳိး ကုိ သတိထားဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးေစာင္ေ႐ွာက္မႈေပးေရး သင္တန္းေက်ာင္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ဘုရားတရားအပုိင္း၊ ဝိညာဥ္ေရးရာအပုိင္ကုိ အထူးဂ႐ုစုိက္ေစလုိေၾကာင္း ဘုရားတရား႐ွိသူ၊ ဝိညာဥ္ေရးတရာျပည့္ဝသူသည္ အမွာအမွန္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ တန္ဖုိးထားရမည့္အရာကုိ မိမိအသိစိတ္ကလႈပ္ေဆာ္ေပးမႈကုိ ပုိမုိသိ႐ွိခံစားႏုိင္ၾကေၾကာင္းကုိလည္း ထည့္သြင္းေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-05/pope-to-healthcare-workers-treat-the-sick-as-people-not-as-num.html

#pope, #meet, #caregivers, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

9 + 0 =