ပုသိမ္ျမိဳ႕ ၌ ခရစ္ယာန္ တို႔၏ ယံုၾကည္မႈ အ ေပၚ သစၥာရွိမႈ အလုပ္႐ံု ေဆ ြးေႏြးပ ြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္း သတင္း

#LocalChurchNewsinMyanmar
ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ သာသနာျပဳ က ေလးသူငယ္မ်ား ေႏြရာသီသင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသတင္း ၊
ပုသိမ္ျမိဳ႕ ၌ ခရစ္ယာန္ တို႔၏ ယံုၾကည္မႈ အ ေပၚ သစၥာရွိမႈ အလုပ္႐ံု ေဆ ြးေႏြးပ ြဲ က်င္းပခဲ့ျခင္း သတင္း
Source - CBCM-OSC (fb - Page) / Pathein - OSC ( Fb-Page)
Reporter - Pinky

Add new comment

15 + 0 =