ပုပ္ရဟန္းမင္ႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ၂၀၂၀ တြင္ အီရတ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားလုိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား

အီရတ္ႏုိင္ငံ မူဆုိျမဳိ့ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္း

ပုပ္ရဟန္းမင္ႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ၂၀၂၀ တြင္ အီရတ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားလုိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား
ဇြန္လ ၁၀၊ ၂၀၁၉

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကုိ ရည္ရြယ္ၿပီး အေ႐ွ႕တုိင္း ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႔ဝင္ ၉၂ ႏွစ္ဦး ႏွင့္ေတြဆုံျခင္းတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္ႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ၂၀၂၀ တြင္ အီရတ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားလုိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကြၽႏု္​ပ္သြားေရာက္လည္ပတ္ခ်င္ေသာ အီရတ္ႏုိင္ငံအေၾကာင္းကုိ ကြၽႏု္​ပ္အျမဲ ေတြးေနမိတယ္ လာမည့္ႏွစ္ ၂၀၂၀ မွာ သြားေရာက္လည္ပတ္ခ်င္တယ္၊ ဘာသာဝင္သားသမီးေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ဒုကၡခံေနရတဲ့ ဆီးရီးယား၊ ယူကရိန္း ႏွင့္ Holy Land သန္႔႐ွင္းေသာ နယ္ေျမေတြကုိေပါ အထူးသျဖင့္ အီရတ္ကုိ ကြၽႏု္ပ္ သြားခ်င္တယ္ဟု ျပန္လည္သင္ျမတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေျကာင္းကုိ ေဝမွ်ရင္း ရဟန္းမင္းႀကီးမွ သူ၏ ဆႏၵ ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အီရတ္ႏုိင္ငံသည္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အခါက အလြန္အင္မတန္ ျပင္းထန္စြာညႇင္းပမ္း​ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရေသာ လူနည္းစု ခရစ္ယာန္မ်ား ေနထုိင္ရာေဒသျဖစ္သလုိ၊ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ား၊ မတူညီေသာ အေ႐ွ႕တုိင္းၾသသေဒါ့စ္ ခရစ္ယာန္မ်ား အမ်ားစုေနထုိင္ရာေဒသလည္းျဖစ္ပါသည္၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွက္သူျမတ္ သြားျဖစ္ခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ ယင္းေဒသသုိ႔ ပထမဦးဆုံးသြားေရာက္ေသာ ရဟန္းမင္းႀကီး သမုိင္းဝင္ ခရီးစဥ္ျဖစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကုိ ရည္ရြယ္ၿပီး အေ႐ွ႕တုိင္း ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႔ဝင္ ၉၂ ႏွစ္ဦး ႏွင့္ေတြဆုံျခင္းတြင္ ေနရာေဒသ အသီးသီးမွာ႐ွိၾကေသာ အေ႐ွ႕တုိင္းၾသသေဒါ့စ္ ခရစ္ယာန္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ကာညီေပးၾကဖုိ႔ကုိလည္း တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး ေမ်ာ္လင့္ျခင္းေရာင္ျခည္ ထြန္းလင္းလာဖုိ႔ ဝုိင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္လည္း တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-06/pope-francis-iraq-roaco-oriental-churches.html

#pope, #wish, #iraq, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 0 =