ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၇ ႏွစ္ပါးတုိင္ေအာင္ အေစခံခဲ့ေသာ အသက္အႀကီးဆုံး ကာဒီနယ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း

ရဟန္းမင္းအမတ္ကာဒီနယ္ ဟုိေဆး ဒီ ေဟစူး ဖီျမဲန္တုိ ေရာဒရီးဂူစ္(Jose de Jesus Pimiento Rodriguez)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၇ ႏွစ္ပါးတုိင္ေအာင္ အေစခံခဲ့ေသာ အသက္အႀကီးဆုံး ကာဒီနယ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း
ၾသဂုတ္လ ၄၊ ၂၀၁၉

ကုိလံဘီယာ ႏုိင္ငံသား ရဟန္းမင္းအမတ္ကာဒီနယ္ ဟုိေဆး ဒီ ေဟစူး ဖီျမဲန္တုိ ေရာဒရီးဂူစ္(Jose de Jesus Pimiento Rodriguez) စက္တက္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က သက္ေတာ္ ၁၀၀ တြင္ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ သူ၏ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္မ်ားကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ရာ သာသနာ့ အေဆာက္အဦးတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ပါသည္။

ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္မ်ားထည္းတြင္ သက္ေတာ္အႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၇ ႏွစ္ပါးတုိင္ေအာင္ အေစခံခဲ့ေသာ အသက္အႀကီးဆုံး ကာဒီနယ္ႀကီး တစ္ပါျဖစ္ပါသည္။

ကာဒီနယ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္းအတြက္ ကုိလံဘီယာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း၊ အသင္းေတာ္အေပၚ သစၥာ႐ွိစြာေပးဆပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့မူ႔မ်ား၊ သူ၏ ႐ွည္လ်ားလွေသာ ေခၚေတာ္မူျခင္းသက္တာတေလွ်ာက္ တာဝန္ေက်ခဲ့မူ၊ ေနာက္လုိက္ေကာင္းပီသမူ႔၊ တုိင္ျပည္ေကာင္းက်ဳိး၊ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးမ်ား ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့မူမ်ား အတြက္ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။

လက္႐ွိ သာသနာေတာ္တြင္ ကာဒီနယ္ ၂၁၄ ပါး႐ွိၿပီး ၎တုိ႔အထည္းမွ ၁၁၈ ပါးသာ ရဟန္းမင္းႀကီး ရြယ္ခ်ယ္ခံအဖြဲ႔တြင္ပါဝင္ႏုိင္ၿပီး ၉၆ ပါးမွ အသက္အရြယ္ေက်ာ္လြန္ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခံ အဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ခြင့္မရ႐ွိပါ။
By Kyi Maung
Credit to Vatican News
https://bit.ly/2lUAr85

Add new comment

17 + 3 =