ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ ကမာၻႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာင္ဆုိေပးရန္ ဂ်ပန္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေမ်ာ္လင့္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ ကမာၻႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာင္ဆုိေပးရန္ ဂ်ပန္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေမ်ာ္လင့္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ ကမာၻႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာင္ဆုိေပးရန္ ဂ်ပန္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေမ်ာ္လင့္
ၾသဂုတ္လ ၇၊ ၂၀၁၉

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၉ ႏုိဝင္ဘာလ ထည္းတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္ေၾကာင္းကုိ ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီလထည္းက ေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းခရီးစဥ္ကုိ တရားဝင္ အတည္ျပဳျခင္း မ႐ွိေသးေသာ္လည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ႐ွိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ေမ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး လာေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ အတြက္ ပထမဦးဆုံး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သုိးထိန္းခရီးစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ေယာဟန္ေပါလ္လူး ႂကြေရာက္ခဲ့ၿပီး ၃၉ ႏွစ္ၾကာမွ ရဟန္းမင္းႀကီး ႂကြေရာက္ျခင္း ခရီးစဥ္ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ေယာဟန္ေပါလ္လူး ႂကြေရာက္ခဲ့စဥ္က ၁၉၈၁ ခု ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၅ ရက္ေနက ဟီ႐ုိ႐ွီးမားျမဳိ့ တြင္ နယူကလီးယား လက္ႏွက္ဖ်က္သိမ္းေရးကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သလုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ မွလည္း ေတာင္ဆုိသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ႐ွိ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္မွ ဆယ္​ရက္တာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အျဖစ္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ သတ္မွတ္ၿပီး ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ ကုိလည္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္ ဟီ႐ုိ႐ွီးမား ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ အလက္စစ္ မစ္စူယူ ႐ွီရာဟားမား မွ အာ႐ွ သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင္ေတာင္းတေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ လူသားခုတရပ္လုံး အျပည့္အဝဖြံျဖဳိးတုိးတက္မူ႔မွ ထြက္ေပၚလာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္ကုိ ဆုိလုိေၾကာင္း၊ အျမစ္ျပတ္ေခ်မုန္းျပစ္ျခင္း၊ အမ်ားအျပားေသေက်ၿပီး အားေရာနည္းသြားေအာင္လုပ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္တုိက္ခုိက္ ဖ်က္စီးေနၾကျခင္းတုိ႔သည္ မွားယြင္းေသာ လုံျခဳံေရးတည္ေဆာက္မူမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကုိ ယင္းအျပဳအမူမ်ားေပၚတြင္ အေျခတည္ျပီ တည္ေဆာက္၍မရႏုိင္ပါ။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္လာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ကုလသမၼဂ အေထြေထြညီလာခံ တြင္ မိန္ၾကားခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ႐ွိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္တယ္ဆုိရင္ အျပည့္အဝ ခံစားနားလည္ေပးတပ္ေသာ စည္းလုံးမူ႔၊ အျပန္အလွန္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္း၊ လုံေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးအေထာက္အပံ့ ျပည္ဝေသာ ပညာေရးစနစ္တုိ႔ ဖန္တည္းေပးႏုိင္ျခင္း၊ ၿငိမး္ခ်မ္းေရးကုိေဖာ္ေဆာင္ေပးေသာ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကုိ ေထာက္ပံေပးျခင္း၊ တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး တစ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မူမ်ား႐ွိျခင္း၊ အမ်ားသူငွါေကာင္းက်ဳိးတည္ေဆာက္ေပးျခင္းမွာ အတူတကြပါဝင္ၾကျခင္း၊ ဖန္းဆင္ခံအရာအားလုံးကုိကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း၊ အေျခခံလူအခြင့္အေရးအားလုံးကုိ ေလးစားျခင္း၊ လူသားထုတစ္ရပ္လုံး အတူတကြဖြံျဖဳိးတုိးတက္လာျခင္း၊ စသည့္အခ်က္မ်ားေပၚမွာသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ဟု ေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ႐ွိးသားစြာ ႐ုိး႐ွင္းစြာ ပါဝါအာဏာထိမ္းညိွျခင္း မွာ အတူတကြလုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ ေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credits to Vatican News

https://bit.ly/33kcCbi

Add new comment

5 + 6 =