ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ၁၃ ပါးခန္႔အပ္ရန္ေၾကျငာျခင္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ လူထုေတြဆုံျခင္း ႏွင့္ အန္ေဂ်းလူးေမတၱာရြတ္ဆုိျခင္း

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ၁၃ ပါးခန္႔အပ္ရန္ေၾကျငာျခင္း
စက္တင္ဘာလ ၁၊ ၂၀၁၉

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ လူထုေတြဆုံျခင္း ႏွင့္ အန္ေဂ်းလူးေမတၱာရြတ္ဆုိျခင္းတြင္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ၁၃ ပါးခန္႔အပ္ရန္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ယင္း ကာဒီနယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား တြင္ ၁၀ ပါးမွာ အသက္ေတာ္ ၈၀ ေအာက္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရဟန္းမင္းၾကီးေရြးခ်ယ္ျခင္းတြင္ တရားဝင္မဲးေပးႏုိင္ခြင္ရ႐ွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သုံးပါးမွာ အသက္ေတာ္ ၈၀ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ရဟန္းမင္းျခင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းတြင္ပါဝင္ခြင့္ရ႐ွိမည္မဟုတ္ေပ။

ယင္းေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ကာဒီနယ္ ၁၃ ပါးတြင္ ၁၂ ပါးမွာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဂုိဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ထူးထူးျခားျခား တစ္ပါးမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အျဖစ္မွ ကာဒီနယ္ အျဖစ္သုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမွာ ခ်က္ကုိစလုိဘက္ကီးယား ႏုိင္ငံသား ေဂ်ဆြစ္ အသင္းဂုိဏ္းဝင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မုိက္ကယ္ ခ်ားနီ ျဖစ္ပါသည္။

ကာဒီနယ္အျဖစ္တင္ေျမာက္ျခင္း အခမ္အနားကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ေယဇူးဘုရင္ပြဲးေနတြင္က်င္းပေလ့႐ွိေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ ကိုေအာက္တုိဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ေအာက္တုိဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အေမဇုံေဒသ၌ သာသနာေတာ္၏ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားညီလာခံတြင္ ပါဝင္ႏူိင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ညီလာခံမတုိင္မွီ မတုိင္မွီ သိကၡာ တင္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
By Kyi Maung
Credit to Vatican News
By Kyi Maung
Credit to Vatican News

https://bit.ly/2UlgpAV
https://bit.ly/2keZVwK

Add new comment

9 + 1 =