ပညာေရးတြင္ လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံမူမ႐ွိေရး ကင္ညာဆရာေတာ္ႀကီး အုိဘာနီ တုိက္တြန္း

အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ပညာေရးအတြက္ အဓိကထား ဖြင့္လွစ္ေသာ စိန္႔ ဂါဘရီအဲလ္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ ဖြင့္ပြဲ

ပညာေရးတြင္ လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံမူမ႐ွိေရး ကင္ညာဆရာေတာ္ႀကီး အုိဘာနီ တုိက္တြန္း
ဇူလုိင္ ၃၀၊ ၂၀၁၉

ကင္ညာ ႏုိင္ငံ စီရင္ဘာ႐ွိ ဘန္ဂုိမာ ကက္သလစ္ တုိက္နယ္ တြင္ ေစ်းသက္သက္သာသာျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ပညာေရးအတြက္ အဓိကထား ဖြင့္လွစ္ေသာ စိန္႔ ဂါဘရီအဲလ္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ ဖြင့္ပြဲတြင္ ကာကာမီဂါ ဆရာေတာ္ ဂ်ဳိးဇက္ အုိဘာနီမွ ကင္ညာႏုိင္ငံအတြင္း႐ွိ ေယာက်္ားေလး၊ မိန္ကေလး ခြဲျခားမူမ႐ွိပဲ တန္တူပညာေရးျမႇင့္တင္ေပးၾကဖုိ႔ လူမူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ကင္ညာႏုိင္ငံသည္ ယခင္က ေယာက်္ား မိန္မ တန္းတူပညားသင္းၾကားေရး႐ွိခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ မိမိယုံျကည္ကုိးကြယ္ေသာဘာသာတရားေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရမူမ်ဳိး မ႐ုိေစရန္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အနာဂတ္လွပေရးအတြက္ ပညာေရးျမႇင့္တင္ေပးၾကဖုိ႔ သတိေပးေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။

ကင္ညာႏုိင္ငံပညာေရးေလာကတြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ကုိယ္က်င္တရားပုိင္ဆုိင္ရာ တန္ဖုိးမ်ား ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးဖုိ႔ ဆက္လက္ၿပီး ပညာေရးေလာက တုိးတက္လာရန္ ေထာက္ပံကူညီေပးၾကေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစတနာ႐ွင္မ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အေဆာင္တာဝန္ခံမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credits to Vatican News

https://bit.ly/2KhziS0

Add new comment

9 + 4 =