နီဂါ ႏုိင္ငံ တြင္ ကက္သလစ္သာသနာတုိက္နယ္ တစ္ခု တုိက္ခုိက္ခံရ

အေနာက္ အာဖရိက နီဂါ ႏုိင္ငံ အတြင္း႐ွိ နီယာမီ (Niamey) သာသနာနယ္

နီဂါ ႏုိင္ငံ တြင္ ကက္သလစ္သာသနာတုိက္နယ္ တစ္ခု တုိက္ခုိက္ခံရ
ေမလ ၁၄၊ ၂၀၁၉

အေနာက္ အာဖရိက နီဂါ ႏုိင္ငံ အတြင္း႐ွိ နီယာမီ (Niamey) သာသနာနယ္အတြင္း ေဒါဘယ္ (Dolbel) တုိက္နယ္ ကုိ ေသျခာမသိ႐ွိရေသးေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုမွ တနလၤာေနက တုိက္ခုိက္ခံခဲ့ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး နီကုိင္စီ အာဗုိလု (Nicaise Avlouke) ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေဒသ႐ွိ ခရစ္ယာန္မ်ားအေပၚ အထူးသျဖင့္ ကက္သလစ္ သာသနာႏွင့္ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကုိ ျပစ္မွတ္ထား တုိက္ခုိက္မႈမ်ား တုိးပြားလာေနေၾကာင္းကုိလည္း သာသနာျပဳအဖြဲ႔မွ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ယင္း နီဂါႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၈ ခု စက္တင္ဘာလက ဖမ္းစီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရသည့္ သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီရဲ လီြဂ်ီ မာကာလီ ၏ သတင္းမွာလည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ဘာမွမၾကားသိရေသးေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ နီဂါႏုိင္ငံ ႐ွိ နီယာမီ (Niamey)၊ ဇင္ဒါ (Zinder) ႏွင့္ ေဂါရီ (Goure) သာသနာနယ္မ်ား အတြင္႐ွိ ဘုရားေက်ာင္း ၄၅ ေက်ာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ မိဘမဲ့ ေက်ာင္းမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ မီး႐ႈိ့ဖ်က္စီခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ယင္းေဒသတြင္ "ေမရီ ႏွင့္ အတူတကြ" ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္ခြဲးမ်ား ႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား အပါအဝင္ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း နာလည္မႈ႐ွိျခင္း၊ ဘာသာမတူသူမ်ားအၾကား ညီကုိယ္ေမာင္ႏွမ စိတ္ဓာတ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး အစီစဥ္ အတုိင္းျပဳလုပ္ေနေသာ ေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း။ ယင္းအတုိက္အခုိက္ခံေနရမႈမ်ာေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မယုံၾကည္မႈမ်ားသာ တုိးပြားလာေနေၾကာင္း အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္ေဆာင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-05/niger-parish-catholic-priest-attack-niamey.html

#catholic, #attack, #niger, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

12 + 0 =