နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ားအၾကား ေရာက္ရွိေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ာကုိ ကယ္တင္ရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္ တုိက္တြန္း

တုိက္ပြဲမ်ားအၾကား ေရာက္ရွိေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ာ

နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ားအၾကား ေရာက္ရွိေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ာကုိ ကယ္တင္ရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္ တုိက္တြန္း
ၾသဂုတ္လ ၃၊ ၂၀၁၉

ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေနက ကုလသမဂၢ တြင္က်င္းပေသာ ကာကြယ္ေရးညီလာခံ ၌ အၾကမ္းဖက္မူ႔အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကား နစ္ျမဳတ္ေနေသာ လူငယ္မ်ား၊ ကေလးစစ္သားမ်ားအျဖစ္ အသုံးခ်ခံေနရေသာ လူငယ္မ်ားကုိ ကယ္တင္ၿပီး လူေဘာင္ေလာကတြင္ သင္ေလၽာ္စြာ ျပန္လည္ ဝင္ဆန္႔ေစဖုိ႔ ပုိမုိအားထုတ္လုပ္ကုိင္ၾကရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္ ကုလသမဂၢ အျမဲးတမ္းအတြင္းဝင္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ဘာနာဒီတုိ ဦးဇာ မွ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ေပ်ာ္ရြင္စြာ ပညာသင္ၾကား အသိပညာ႐ွာေဖြၿပီး ျဖတ္သန္းရမည္ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္မူ႔ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးခ်ခံဘဝမ်ားျဖစ္ေနရျခင္းအတြက္လြန္စြာ စိတ္ထိခုိက္ရေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ျပန္လည္အစားထုိးမရေတာ့သည့္ ကေလးဘဝေပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္မ်ားကုိ ခုိးယူသြား႐ုံသာမက လူမူ႔အသုိင္းအဝန္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ ကုိယ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၾကာ႐ွည္စြာခံစားရမည့္ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားဆီသုိ႔ ပုိေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

အထူးသျခင့္ အာဖရိက႐ွိကေလးသူငယ္မ်ားမွာ ေက်ာင္တက္ရမည့္အစား သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရး မုိင္းတြင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနရျခင္း၊ ပုိ၍ဆုိးဝါးသည္မွာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္ေရးသမားမ်ားအျဖစ္ အသုံးခ်ခံရၿပီး ဖ်က္ဆီးမူ႔အမ်ဳိမ်ဳိးျပဳလုပ္ရန္ အသုံးၾကခံေနၾကရေၾကာင္း၊

ပညာသင္ၾကားေနေသာကေလးသူငယ္မ်ား လုံျခဳံစြာပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရး ႏွင့္စပ္လွ်င္းၿပီး ပညာသင္ၾကားေနေသာေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆ႐ုံမ်ား၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ခုိလုံကာကြယ္ရာေနရာမ်ား ကုိ ျပစ္မွတ္ထားတုိက္ခုိက္မူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ျခင္ျဖစ္ၿပီး ယင္လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရမည္ဟု လည္း သတိေပးခဲ့ပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ဒုကၡမ်ားၾကား နစ္ျမဳပ္ေနေသာ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကုိ မေမ့မေလွ်ာ့ပဲ ကယ္တင္ေပးၾကဖုိ႔ ႏူိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္ ကုလသမဂၢ အျမဲးတန္းအတြင္းဝင္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ဘာနာဒီတုိ ဦးဇာ မွ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credits to Vatican News

https://bit.ly/2M0DCa5

Add new comment

4 + 1 =