တပါးသူကုိ လက္ခံႏုိင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြေနထုိင္ၾကဖုိ႔၊ စိတ္႐ွည္သည္းခံႏုိင္ျခင္းအေလ့အထမ်ားျဖင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္မွ တုိက္တြန္းျခင္း

အီဇရာအဲလ္ ႏွင့္ ပါလက္စတုိင္းစစ္ပြဲး

တပါးသူကုိ လက္ခံႏုိင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြေနထုိင္ၾကဖုိ႔၊ စိတ္႐ွည္သည္းခံႏုိင္ျခင္းအေလ့အထမ်ားျဖင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္မွ တုိက္တြန္းျခင္း
ဇူလုိင္ ၂၃၊ ၂၀၁၉

ကုလသမၼကအျမဲတန္းအတြင္းဝင္ ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘာနာဒီတုိ ဦးဇာ မွ အေ႐ွ႕အလယ္ပုိင္ေဒသ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ စကားစစ္ထုိးပြဲးတြင္ သန္႔႐ွင္းေသာ နယ္ေျမ (Holy Land)၊ ဆီးရီးယား၊ အီရတ္ ႏွင့္ ပါ႐ွန္ပင္လယ္ေကြ႔ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အေ႐ွ႕အလယ္ပုိင္ေဒသ အေရးတြင္ တပါးသူကုိ လက္ခံႏုိင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြေနထုိင္ၾကဖုိ႔၊ စိတ္႐ွည္သည္းခံႏုိင္ျခင္းအေလ့အထမ်ားျဖင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္မွ တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ စစ္ပြဲးမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေဒသတြင္း အာဏာ ပါဝါရလုိမူ႔ ကုိ အေျခခံၿပီး တအုံေႏြးေႏြးေဒါသစိတ္မ်ား မီးစထုိးေပးေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားကုိ ၾကဴးေက်ာ္မူ႔မ်ား မျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ သတိထားရမည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အေ႐ွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသတြင္ အထူးသျဖင့္ အီဇရာအဲလ္ ႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း တုိ႔၏ စည္းလုံမူ႔မ႐ွိပဲစစ္ပြဲးမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေသေက်ပ်က္စီရသလုိ လူေနမူ့့ပတ္ဝန္းက်င္ အေဆာက္အအုံမ်ား ပ်က္စီးရေၾကာင္း ကုိလည္း ထည့္သြင္းေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။

ကုလသမၼကအဖြဲ႔ဝင္မ်ား အေနႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္မူ႔ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြားေဆြးေႏြေျပာဆုိႏုိင္ဖုိ႔ နည္းလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးၿပီး သူတုိ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ္ အနာဂါတ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္းႏုိင္ေစရန္ ကူညီေပးၾကဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊

ကြၽႏုပ္တုိ႔အေနႏွင့္ ဆီရီးယား၊ ရီမင္၊ အီရတ္ ႏွင့္ ပါ႐ွန္ပင္လယ္ေကြ႔ေဒသမ်ား၏ ေဒသတြင္း စစ္ပြဲးမ်ားေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ား၊ မုတ္ဆုိးမမ်ား၊ မိဘမဲ့ကေလးမ်ား၊ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ခြင္မရၾကသူမ်ား၊ ေဆးကုသမူ႔ မခံရသူမ်ား အစားအစားမစာရလုိ႔ ေအာ္ဟစ္ငုိိေႂကြးေနသူတုိ႔၏ အသံမ်ား ကုိ နားပင္းေနသူမ်ားကဲ့သုိ႔ ေနႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေနက က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကုလသမၼက အေ႐ွ႕အလယ္ပုိင္ေဒသ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ စကားစစ္ထုိးပြဲးတြင္ ကုလသမၼကအျမဲတန္းအတြင္းဝင္ ဂုိဏ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘာနာဒီတုိ ဦးဇာ မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
By Kyi Maung
Photo credit to Vatican News

https://bit.ly/2ZbClQr

Add new comment

5 + 14 =