ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅ သန္းေက်ာ္၌ ဆုိးဝါးသည္ အငတ္ေဘး ႏွင့္ၾကဳံေတြ႔ေနရ

ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅ သန္းေက်ာ္၌ ဆုိးဝါးသည္ အငတ္ေဘး ႏွင့္ၾကဳံေတြ႔ေနရ

ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅ သန္းေက်ာ္၌ ဆုိးဝါးသည္ အငတ္ေဘး ႏွင့္ၾကဳံေတြ႔ေနရ
ဇူလုိင္လ ၇၊ ၂၀၁၉

ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅ သန္းေက်ာ္၌ ဆုိးဝါးသည္ အငတ္ေဘး ႏွင့္ၾကဳံေတြ႔ေနရၿပီး အစားအစာ ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္း ကုလသမၼဂ မွ ထုတ္ျပနေၾကျငာလုိက္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ အဂၤါေန႔ က ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ Emmerson Mnangagwa မွလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ အငတ္ေဘး ကပ္ဆုိက္မူ႔ အျဖစ္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။

မုန္တုိင္းတုိက္ခုိက္ခံရျခင္း ႏွင့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား အဆမတန္ ေစ်းတက္သြားျခင္းေၾကာင့္ အေျခအေနပုိမုိဆုိးဝါး လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကုလသမၼဂ ကမာၻစားနပ္ရိကၡာ အဖြဲ႔အစည္းမွ ဒုကၡေရာက္ေနသူ လူ ၅ သန္းေက်ာ္အား အစားအစာႏွင့္ အေထာက္အပ့ံမ်ား ကူညီရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၃၁.၅ သန္းေတာင္းခံထားပါသည္။ ယင္း ရ႐ွိလာသည္ အလူေငြမ်ားကုိ အစားအစာ ႏွင့္ ေသာက္သုံးေရးရ႐ွိေရး တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ႏုိင္ငံေတာ္ အငတ္ေဘး ကပ္ဆုိင္မူ႔. အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာ မုိးေခါင္ေရ႐ွားမူ႔ေၾကာင့္ တႏုိင္ငံလုံး ထိခုိက္ခံစားေနရေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ အစားအစာ လုံျခဳံေရး ႏွင့္ လုံေလာက္ေရးကုိ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုလက္႐ွိအေျခအေနတြင္ လူေပါင္း ၅၁၅၀၀၀ ထိသာ စနစ္တက်ေထာက္ပံ့ေပ ေနႏုိင္ေၾကာင္း လာမည္ ဇန္နဝါရီလ ေလာက္တြင္ လူ ႏွစ္သန္းေလာက္ထိ ထိေရာက္စြာကူညီေပးသြား ႏုိင္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ ဆုိးဝါးသည္ အေျခအေနမ်ား ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ဇင္ဘာေဘြ ကမာၻစားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔အစည္းမွ တာဝန္ခံ Ashley Baxstrom မွ ေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။

တခ်ိန္က အာဖရိက၏ ေပါင္မုန္႔ျခင္းေတာင္းႀကီး ဟုတင္စားခံခဲ့ရေသာ ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံသည္ ဝ႐ုန္းသုံးကား ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ အငတ္ေဘး ဆုိက္ကပ္ရသည့္ အေျခအေနထိ ဆုိးဝါးသြားေသာ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။

By Kyi Maung
Photo credits to Vatican News

https://bit.ly/2OHEFxP

Add new comment

5 + 15 =