ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံတြင္ လူေပါင္း သန္းႏွင္းခ်ီၿပီး အငတ္ေဘးၾကဳံေတြ႔ေနရ

ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံတြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ မုန္တုိင္းတုိက္ခုိက္ခံရျခင္း

ဇင္ဘာေဘြႏုိင္ငံတြင္ လူေပါင္း သန္းႏွင္းခ်ီၿပီး အငတ္ေဘးၾကဳံေတြ႔ေနရ
ၾသဂုတ္လ ၈၊ ၂၀၁၉

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ မုန္တုိင္းတုိက္ခုိက္ခံရျခင္း၊ ကုန္းေစ်းႏုန္းအဆမတန္တက္ျခင္း ႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ား ႏုိင္ငံတဝွမ္းပ်က္ဆီးဆုံး႐ုံးရျခင္းေၾကာင့္ ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံျပည္သူျပည္သားတုိ႔မွာ အငတ္ေဘးၾကဳံေတြ႔ေနရေၾကာင္း ကက္သလစ္လူမူ႔ကူညီေရး အဖြဲ႔အစည္း မွ ဗာရီတီ ဂြၽန္ဆန္ မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လတ္တေလာ အေျခ အေနတြင္ UK ကက္သလစ္လူမူ႔ကူညီေရး အဖြဲ႔အစည္း မွ ကူညီေပးေနေၾကာင္း၊ ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံ႐ွိ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္မွ ဦးေဆာင္ၿပီး အျခားေသာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားရ႐ွိရန္ ၾကဳိးပန္းေနၾကေၾကာင္းကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ႏုိင္ငံတြင္း႐ွိ ကက္သလစ္က႐ုဏာ ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သာသနာ တုိက္နယ္ မ်ား အေျခအအေနထိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖင့္ ေတြၾကဳံေနရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အခက္အခဲးကုိ ေရတုိ ေရ႐ွည္ ကူညီမူ႔ စည္မံကိန္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေျဖ႐ွင္းေပးေနေၾကာင္း၊ အသင္းေတာ္မွ အေျခအေနဆုိးဝါးစြာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒသမ်ား႐ွိ မိသားစုမ်ားကုိ မိမိတုိ႔လက္လွမ္းမွီရာ ေဒသ႐ွိ ကက္သလစ္လူမူ႔ကူညီေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမ်ားရယူၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊

ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံ၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏုန္းေသာ ျပည္သူတုိ႔မွာ စုိက္ပ်ဳိးစားေသာက္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆုိးဝါးသည္မူန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ အမ်ားအျပားဒုကၡေရာက္ၾကရေၾကာင္း ကက္သလစ္လူမူ႔ကူညီေရး အဖြဲ႔အစည္း မွ ဗာရီတီ ဂြၽန္ဆန္ မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

By Kyi Maung
Photo credits to Vatican News

https://bit.ly/2YA7lNQ

Add new comment

6 + 10 =