ဆူဒန္ ႏုိင္ငံအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကဖုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေတာင္းဆုိ

ႏုိင္ငံေရး အၾကပ္အတည္း ကာလႏွင့္ၾကဳံေတြေနရေသာ ဆူဒန္ႏုိင္ငံ

ဆူဒန္ ႏုိင္ငံအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကဖုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေတာင္းဆုိ
ဇြန္လ ၉၊ ၂၀၁၉

အပတ္စဥ္ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြ႔ဆုံျခင္းႏွင့္ အန္ေဂ်းလူးေမတၱာ ရြတ္ဆုိျခင္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္က ဒီမုိကေရစီ လုိလားသူမ်ား၏ ဆန့္က်င္ဆႏၵျပမူ႔အေပၚ ျပစ္ေခတ္ႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူတစ္ရာခန္ ့ေသဆုံးခဲ့ရမူအေပၚ ဝမ္းနည္းရေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္မူ႔မ်ား အျမန္ဆုံး အဆုံးသတ္ၿပီး အမ်ားေကာင္းၾကဳိးအတြက္ ညႇိႏွုိင္းေဆြးေႏြးေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံး႐ွာေဖြႏုိင္ၾကရန္ ဆူဒန္ ႏုိင္ငံအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကဖုိ႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေတာငး္ဆုိခဲ့ပါသည္။ ဆူဒန္ႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေရး အၾကပ္အတည္း ကာလႏွင့္ၾကဳံေတြေနရေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအုပ္ခ်ဳပ္မူ႔ွတစ္ခုရ႐ွိရန္ ၾကဳိးစားေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

တဆက္တည္းမွာပဲ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ပုိလန္ႏုိင္ငံ ကရာေကာ တြင္ သူေတာ္ျမတ္ Michele Giedroyc အား ရဟႏာၱ အျဖစ္ စေနေန႔က တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းကုိ ဝမ္းသာ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ၁၅ ရာစုက ပုိလန္ႏုိင္ငံကရာေကာ တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ သနားက်င္နာျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းေက်းဇူးေတာ္မ်ားျဖင့္ သာသနာျပဳ သူေတာ္ျမတ္ Michele ကုိ စံနမူနာယူၾကဖုိ႔ကုိလည္းတဆက္တည္း တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ဆင္းသက္သည့္ ပြဲေန႔ ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ေရာမျမဳိသုိ႔လာေရာက္ၾကသည့္ ဘုရားဖူးသူေတာ္စဥ္မ်ား ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကုိ စည္းလုံးညီၫြတ္ျခင္း၊ ညီကုိယ္ေမာင္ႏွမစိတ္ထား မ်ားတုိးပြားႏုိင္ေရးအတြက္ ႏွလုံးသားမ်ား ဖြင့္၍ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ကုိ ၾကဳိဆုိၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းႏုိးေဆာ္ခဲ့ပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-06/pope-regina-coeli-appeal-sudan.html

#pope, #pray, #sudan, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

2 + 2 =