ဆရာေတာ္ႀကီးမာကုတင္၀င္းႏွင့္ Counselor မ်ား ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ စည္းေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း။

ဆရာေတာ္ႀကီးမာကုတင္၀င္းႏွင့္ Counselor မ်ား ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ စည္းေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း။

ဆရာေတာ္ႀကီးမာကုတင္၀င္းႏွင့္ Counselor မ်ား ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ စည္းေ၀းျပဳလုပ္ျခင္း။

မႏၱေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္၀င္း ႏွင့္ သိကၡာခံယူျခင္း ၀ါ အႀကီးအငယ္အစဥ္လုိက္ ၊ ေနရာေဒသအလိုက္၊ သက္ေတာ္ႀကီးငယ္ အလုိက္ ၊ ကိုယ္စားျပဳ တာ၀န္ေပးအပ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဆရာေတာ့္အႀကံေပး ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား (Counselors)ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို (၁၂.၇.၂၀၁၉) ရက္ေန႔က ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ႐ံုးခန္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
MSGR. Dominic Jyodu
Fr.Augustine Tin Mg Tun
Fr.Anthony Aung Myo Win
Fr.Bosco Kyaw Htun Myint
Fr.Paul Thet Khanig
Fr.Augustine Win Myint
Fr.John Eudes Aung Kyaw Khaing
Fr. Shine Ko
Photos News - Pinky

Add new comment

2 + 4 =