စိန္ေပါလ္ သာသနာျပဳ သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္းအတြက္ သီလရွင္ေျခာက္ပါးရရွိျခင္းသတင္း

စိန္ေပါလ္သာသနာျပဳသီလ႐ွင္မ်ား၏ ပထမသစၥာျပဳျခင္း၊ တစ္သက္သစၥာျပဳျခင္းႏွင့္

ေငြစင္ဂ်ဴဘလီ မစားၦတရားကို ၂၅.၅.၂၀၁၉ ရက္ေန႔က သန္လ်င္၊ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေငြစင္ဂ်ဴဗလီရွင္ (၅)ပါး ၊ ရာသက္ပန္သစၥာျပဳျခင္း (၇)ပါး၊ ပထမသစၥာျပဳျခင္း (၆)ပါး ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

စိန္ေပါလ္ သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္းကို လား႐ိႈးသာသနာ၌ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ(၂၅) ရက္ေန႔က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တယ္လို႔သိရွိရပါတယ္။

အသင္းဂိုဏ္းတည္ေထာင္ခဲ့သူမွာ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ုပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုျဖစ္ပါသည္။

အသင္းဂိုဏ္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ '' ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းကို တစ္ပါးလူမ်ိဳးမ်ားအား ေဟာေျပာသက္ေသခံရန္ ”ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရွိရပါသည္။

News - Pinky

 

Add new comment

8 + 10 =